Oznámenie č. 178/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa

Čiastka 74/2010
Platnosť od 30.04.2010

178

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 12. apríla 2010 uložené tieto kolektívne zmluvy vyššieho stupňa a dodatky ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa:

1. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2010 – 2011 z 29. marca 2010 uzatvorená medzi Odborovým zväzom KOVO

a

Zväzom elektrotechnického priemyslu SR.

2. Dodatok č. 8 z 15. marca 2010 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2002 – 2006 z 29. apríla 2002 uzatvorenej medzi Odborovým zväzom dopravy, cestného hospodárstva a autoopravárenstva

a

Zväzom zamestnávateľov mestskej hromadnej dopravy Slovenskej republiky.

3. Dodatok č. 3 z 22. marca 2010 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2008 – 2011 z 3. marca 2008 uzatvorenej medzi Integrovaným odborovým zväzom

a

Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska.

4. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2010 – 2011 z 30. marca 2010 uzatvorená medzi Odborovým zväzom KOVO

a

Zväzom strojárskeho priemyslu SR.

5. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2010 z 25. marca 2010 uzatvorená medzi Asociáciou vodárenských spoločností

a

Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA.