Oznámenie č. 176/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovuje Zoznam no-longer polymers, ktorým bolo priradené číslo Európskeho spoločenstva

Čiastka 74/2010
Platnosť od 30.04.2010
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. mája 2010.

176

OZNÁMENIE

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 3 zákona č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) vydalo

výnos z 15. apríla 2010 č. 2/2010, ktorým sa ustanovuje Zoznam no-longer polymers, ktorým bolo priradené číslo Európskeho spoločenstva.

Tento výnos obsahuje zoznam látok, ktoré sú uvedené v dokumente Európskej komisie:

NOTIFICATION OF NEW CHEMICAL SUBSTANCES IN ACCORDANCE WITH DIRECTIVE 67/548/EEC ON THE CLASSIFICATION, PACKAGING AND LABELING OF DANGEROUS SUBSTANCES NO-LONGER POLYMERS LIST, september 1996.

Výnos nadobúda účinnosť 1. mája 2010.

Výnos je uverejnený vo Vestníku Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 1/2010 a v elektronickej forme na internetovej adrese www.economy.gov.sk.