Oznámenie č. 167/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Slovinskej republiky o platenej zárobkovej činnosti rodinných príslušníkov zamestnancov diplomatických misií a konzulárnych úradov

Čiastka 68/2010
Platnosť od 27.04.2010
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 25. marca 2010 v súlade s článkom 7.

167

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 30. augusta 2009 bola v Blede podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Slovinskej republiky o platenej zárobkovej činnosti rodinných príslušníkov zamestnancov diplomatických misií a konzulárnych úradov.

Dohoda nadobudla platnosť 25. marca 2010 v súlade s článkom 7.

K oznámeniu č. 167/2010 Z. z.

DOHODA

MEDZI VLÁDOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY A VLÁDOU SLOVINSKEJ REPUBLIKY O PLATENEJ ZÁROBKOVEJ ČINNOSTI RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV ZAMESTNANCOV DIPLOMATICKÝCH MISIÍ A KONZULÁRNYCH ÚRADOV

Článok 1

Vláda Slovenskej republiky a vláda Slovinskej republiky (ďalej len „strany“) súhlasia, že na základe reciprocity rodinní príslušníci zamestnancov diplomatických misií a konzulárnych úradov vysielajúceho štátu môžu získať platené zamestnanie v prijímajúcom štáte.

Článok 2

Na účely tejto dohody

1. „zamestnanec“ znamená člena diplomatického personálu a člena administratívno-technického personálu diplomatickej misie, ako aj konzulárneho úradníka a konzulárneho pracovníka pôsobiaceho na konzulárnom úrade v prijímajúcom štáte.

2. „závislá osoba“ znamená:

a) manžela/ku a druha/družku zamestnanca.

b) slobodné nezaopatrené dieťa zamestnanca do 19 rokov veku alebo až do 25 rokov veku, ak študuje dennou formou na vysokej škole, a

c) slobodné nezaopatrené dieťa zamestnanca, ktoré je postihnuté telesne alebo duševne.

Článok 3

1. Druh plateného zamestnania nepodlieha obmedzeniu. Ale, ak si výkon plateného zamestnania vyžaduje osobitnú kvalifikáciu, závislá je osoba povinná ju splniť.

2. Možnosť získania plateného zamestnania môže byť obmedzená v prípade, ak z bezpečnostných dôvodov výkon plateného zamestnania je viazaný výlučne na štátnu príslušnosť prijímajúceho štátu.

3. Platnosť potvrdenia vydávaného v zmysle článku 4 ods. 2 tejto dohody skončí uplynutím doby vyslania zamestnanca.

Článok 4

1. Pred prijatím plateného zamestnania závislou osobou v prijímajúcom štáte zašle diplomatická misia vysielajúceho štátu oficiálnu žiadosť Diplomatickému protokolu ministerstva zahraničných vecí prijímajúceho štátu.

2. Po overení, že dotknutá osoba spadá do kategórie uvedenej v článku 2 tejto dohody, a po posúdení platných vnútroštátnych postupov Diplomatický protokol bezodkladne oficiálnou cestou informuje diplomatickú misiu vysielajúceho štátu, že táto osoba môže získať platené zamestnanie po splnení podmienok v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi prijímajúceho štátu vrátane udelenia povolenia na zamestnanie, ak je to potrebné.

Článok 5

1. Vysielajúci štát sa vo vzťahu k závislej osobe, ktorá získa platené zamestnanie podľa tejto dohody a ktorá je vyňatá z jurisdikcie prijímajúceho štátu podľa Viedenského dohovoru o diplomatických stykoch a Viedenského dohovoru o konzulárnych stykoch, neodvolateľne zrieka vyňatia z civilnej a správnej jurisdikcie prijímajúceho štátu tejto závislej osoby vo vzťahu ku všetkým záležitostiam vyplývajúcim z plateného zamestnania.

2. V prípade, ak je závislá osoba požívajúca vyňatie z trestnej jurisdikcie podľa Viedenského dohovoru o diplomatických stykoch a Viedenského dohovoru a konzulárnych stykoch obvinená zo spáchania trestného činu v súvislosti s plateným zamestnaním, vysielajúci štát dôkladne posúdi každú písomnú žiadosť prijímajúceho štátu o zbavenie imunity.

Článok 6

Závislé osoby, ktoré získajú platené zamestnanie podľa tejto dohody, podliehajú systému daňovému a sociálneho zabezpečenia prijímajúceho štátu vo všetkých záležitostiach spojených s ich plateným zamestnaním v prijímajúcom štáte.

Článok 7

Táto dohoda nadobudne platnosť dňom doručenia neskoršieho oznámenia informujúceho o splnení vnútroštátnych podmienok potrebných pre nadobudnutie jej platnosti.

Článok 8

Táto dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú. Každá zo zmluvných strán môže dohodu kedykoľvek písomne vypovedať s 90-dňovou výpovednou lehotou.

Dané v Blede 30. augusta 2009 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v jazyku anglickom.

Za vládu
Slovenskej republiky:

Miroslav Lajčák v. r.

Za vládu
Slovinskej republiky:

Samuel Žbogar v. r.

Anglické znenie textu