Opatrenie č. 164/2010 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2009

Čiastka 68/2010
Platnosť od 27.04.2010
Účinnosť od 30.04.2010

OBSAH

164

OPATRENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

zo 16. apríla 2010,

ktorým sa ustanovuje suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2009

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 11 ods. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 721/2004 Z. z. ustanovuje:


§ 1

Suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2009 je 8 934 eur.


§ 2

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 30. apríla 2010.


Viera Tomanová v. r.