Nariadenie vlády č. 162/2010 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 302/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na hračky

Čiastka 67/2010
Platnosť od 17.04.2010 do19.07.2011
Účinnosť od 01.12.2010 do19.07.2011
Zrušený 63/2011 Z. z.

OBSAH

162

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 25. februára 2010,

ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 302/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na hračky

Vláda Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3 a § 12 ods. 8 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 302/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na hračky sa mení takto:

1. V § 6 sa slová „Európskych spoločenstiev“ nahrádzajú slovami „Európskej únie“.

2. V § 7 ods. 1 sa slová „Komisiu Európskych spoločenstiev“ nahrádzajú slovami „Európsku komisiu“.

3. V § 8 ods. 1 a 3 sa slová „Európskych spoločenstiev“ nahrádzajú slovami „Európskej únie“.

4. V § 9 ods. 2 sa slová „Európskych spoločenstiev“ nahrádzajú slovami „Európskej únie“.

5. V § 15 sa vypúšťajú slová „Európskych spoločenstiev a“.

6. V prílohe č. 2 časti II oddiele 2 písmeno b) znie:

b) hračky nesmú obsahovať do 31. mája 2015 látky alebo zmesi, ktoré sa môžu stať horľavými z dôvodu straty nehorľavých prchavých zložiek, ak z dôvodov podstatných pre ich fungovanie tieto hračky, najmä materiály a vybavenie na chemické pokusy, montáž modelov, tvarovanie plastov alebo keramiky, smaltovanie, fotografické alebo podobné činnosti, obsahujú látky alebo zmesi, ktoré sú vymedzené ako nebezpečné v osobitnom predpise,3) alebo látky spĺňajúce kritériá ustanovené v prílohe 1 bode 2.1 až 2.4, 2.6, 2.7, 2.8 typ A a B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategórie 1 a 2, 2.14 kategórie 1 a 2, 2.15 typy A až F, 3.1 až 3.6, 3.7 nepriaznivé účinky na pohlavné funkcie a plodnosť alebo vývoj, 3.8 účinky iné ako narkotické, 3.9, 3.10, 4.1, 5.1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/20064) (ďalej len „nariadenie (ES) č. 1272/2008).“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 3 a 4 znejú:

3) § 3 zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení zákona č. 405/2008 Z. z.

4) Ú. v. EÚ L 353, 31. 12. 2008.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 v prílohe č. 2 sa vypúšťa.

7. V prílohe č. 2 časti II oddiele 2 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

c) hračky nesmú obsahovať od 1. júna 2015 látky alebo zmesi, ktoré sa môžu stať horľavými z dôvodu straty nehorľavých prchavých zložiek, ak z dôvodov podstatných pre ich fungovanie hračky, najmä materiály a vybavenie na chemické pokusy, montáž modelov, tvarovanie plastov alebo keramiky, smaltovanie, fotografické alebo podobné činnosti, obsahujú látky alebo zmesi spĺňajúce kritériá tried alebo kategórií nebezpečnosti ustanovených v prílohe 1 bode 2.1 až 2.4, 2.6, 2.7, 2.8 typ A a B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategórie 1 a 2, 2.14 kategórie 1 a 2, 2.15 typy A až F, 3.1 až 3.6, 3.7 nepriaznivé účinky na pohlavné funkcie a plodnosť alebo vývoj, 3.8 účinky iné ako narkotické, 3.9, 3.10, 4.1, 5.1 nariadenia (ES) č. 1272/2008.4)“.

Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená d) a e).

8. V prílohe č. 2 časti II oddiele 3 treťom bode prvé dve vety sa nahrádzajú vetou, ktorá znie:

„Hračky nesmú obsahovať do 31. mája 2015 zmesi, ktoré sú nebezpečné podľa osobitného predpisu,3) alebo látky spĺňajúce kritériá tried alebo kategórií nebezpečnosti ustanovených v prílohe 1 bode 2.1 až 2.4, 2.6, 2.7, 2.8 typ A a B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategórie 1 a 2, 2.14 kategórie 1 a 2, 2.15 typy A až F, 3.1 až 3.6, 3.7 nepriaznivé účinky na pohlavné funkcie a plodnosť alebo vývoj, 3.8 účinky iné ako narkotické, 3.9, 3.10, 4.1, 5.1 nariadenia (ES) č. 1272/20084) v množstvách, ktoré môžu poškodiť zdravie detí.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2 v prílohe č. 2 sa vypúšťa.

9. V prílohe č. 2 časti II oddiele 3 treťom bode sa doterajší text označuje ako písmeno a) a dopĺňa sa písmenom b), ktoré znie:

b) Hračky nesmú obsahovať od 1. júna 2015 látky alebo zmesi spĺňajúce kritériá tried alebo kategórií nebezpečnosti ustanovených v prílohe 1 bode 2.1 až 2.4, 2.6, 2.7, 2.8 typ A a B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategórie 1 a 2, 2.14 kategórie 1 a 2, 2.15 typy A až F, 3.1 až 3.6, 3.7 nepriaznivé účinky na pohlavné funkcie a plodnosť alebo vývoj, 3.8 účinky iné ako narkotické, 3.9, 3.10, 4.1, 5.1 nariadenia (ES) č. 1272/20084) v množstvách, ktoré môžu poškodiť zdravie detí. Ak je obmedzený počet látok alebo zmesí podstatný pre fungovanie niektorých hračiek, najmä materiálov a prístrojov na chemické pokusy, montážne modely, na tvarovanie plastov a keramiky, smaltovanie, fotografovanie a podobné činnosti, sú povolené do najvyššej hladiny koncentrácie, ktorá je definovaná pre každú látku a zmes mandátom Európskeho výboru pre normalizáciu (CEN) za podmienky, že povolené látky a zmesi dodržiavajú pravidlá spoločenstva pre klasifikáciu označovania bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia v prílohe č. 4 bode 4.“.

10. V prílohe č. 2 časti II oddiele 3 treťom bode písm. a) sa vypúšťajú slová „podľa postupu výboru, ktorý je uvedený v príslušnej smernici,3)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3 v prílohe č. 2 sa vypúšťa.

11. V prílohe č. 2 časti II oddiele 3 šiestom bode sa vypúšťa druhá veta.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 v prílohe č. 2 sa vypúšťa.

12. V prílohe č. 4 štvrtom bode úvodná veta znie:

4. Hračky obsahujúce nebezpečné látky alebo zmesi. Chemické hračky“.

13. V prílohe č. 4 štvrtom bode písmeno a) znie:

a) bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia osobitného predpisu,5) návod na používanie hračiek, ktoré obsahujú nebezpečné látky alebo zmesi spĺňajúce kritériá tried alebo kategórií nebezpečnosti ustanovených v prílohe 1 bode 2.1 až 2.4, 2.6, 2.7, 2.8 typ A a B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategórie 1 a 2, 2.14 kategórie 1 a 2, 2.15 typy A až F, 3.1 až 3.6, 3.7 nepriaznivé účinky na pohlavné funkcie a plodnosť alebo vývoj, 3.8 účinky iné ako narkotické, 3.9, 3.10, 4.1, 5.1 nariadenia (ES) č. 1272/2008,4) obsahuje

1. upozornenie na nebezpečnú povahu týchto látok alebo zmesí,

2. preventívne opatrenia, ktoré musí používateľ dodržiavať, aby sa vyhol nebezpečenstvu spojenému s používaním hračiek, ktoré sú stručne špecifikované podľa typu,

3. prvú pomoc, ktorá sa poskytne v prípade vážnej nehody spôsobenej používaním tohto typu hračky a

4. upozornenie, že hračky sa musia uchovávať mimo dosahu detí vo veku určenom výrobcom,“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:

5) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (Ú. v. EÚ L 353, 31. 12. 2008).“.

14. V prílohe č. 4 šiestom bode sa nad slovom „norma“ odkaz „1)“ nahrádza odkazom „6)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:

6) STN EN 71-1 +A9 Bezpečnosť hračiek. Časť 1: Mechanické a fyzikálne vlastnosti.
STN EN 71-2 +A1 Bezpečnosť hračiek. Časť 2: Horľavosť.“.

15. Príloha č. 6 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 6 k nariadeniu vlády č. 302/2004 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

1. Smernica Rady 88/378/EHS z 3. mája 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa bezpečnosti hračiek (Mimoriadne vydanie Ú. v. ES, kap. 13/zv. 9) v znení smernice Rady 93/68/EHS z 22. júla 1993 (Mimoriadne vydanie Ú. v. ES, kap. 13/zv. 12).

2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/112/ES zo 16. decembra 2008 o zmene a doplnení smerníc Rady 76/768/EHS, 88/378/EHS, 1999/13/ES a smerníc Európskeho parlamentu a Rady 2000/53/ES, 2002/96/ES a 2004/42/ES s cieľom prispôsobiť ich nariadeniu (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii označovaní a balení látok a zmesí (Ú. v. EÚ L 345, 23. 12. 2008).“.

16. Slovo „prípravok“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte nariadenia vlády nahrádza slovom „zmes“ v príslušnom tvare.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. decembra 2010.


Robert Fico v. r.