Vyhláška č. 158/2010 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o náležitostiach knihy omamných látok a o evidencii dokladov preukazujúcich príjem a výdaj omamných látok a psychotropných látok

Čiastka 65/2010
Platnosť od 15.04.2010
Účinnosť od 15.04.2010

158

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 23. marca 2010

o náležitostiach knihy omamných látok a o evidencii dokladov preukazujúcich príjem a výdaj omamných látok a psychotropných látok

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 30 ods. 4 zákona č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení zákona č. 468/2009 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Náležitosti knihy omamných látok

(1) Náležitosti knihy omamných látok pre výdaj podľa § 9 ods. 1 písm. d) zákona obsahuje vzor knihy omamných látok uvedený v prílohe č. 1.

(2) Náležitosti knihy omamných látok na činnosti podľa § 9 ods. 1 písm. a) až c) a e) až k) zákona obsahuje vzor knihy omamných látok uvedený v prílohe č. 2.

§ 2

Evidencia dokladov preukazujúcich príjem omamných látok a psychotropných látok

(1) Pri príjme omamných látok a psychotropných látok sa pre každý druh prijatej omamnej látky a psychotropnej látky evidujú doklady preukazujúce príjem omamných látok a psychotropných látok, ktoré obsahujú

a) dátum príjmu omamnej látky a psychotropnej látky,

b) názov omamnej látky a psychotropnej látky,

c) skupenstvo omamnej látky a psychotropnej látky,

d) veľkosť balenia s uvedením množstva omamnej látky a psychotropnej látky v hmotnostných, objemových alebo v kusových jednotkách,

e) prijaté množstvo omamnej látky a psychotropnej látky vyjadrené v počte balení,

f) číslo dodávateľskej faktúry alebo číslo dodacieho listu,

g) meno a priezvisko dodávateľa alebo jeho obchodné meno,

h) meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá osobne prijala omamnú látku a psychotropnú látku.

(2) Pri príjme liekov s obsahom omamných látok a psychotropných látok sa pre každý druh prijatého lieku evidujú doklady preukazujúce príjem omamných látok a psychotropných látok, ktoré obsahujú

a) dátum príjmu lieku s obsahom omamných látok a psychotropných látok,

b) názov lieku s obsahom omamných látok a psychotropných látok,

c) kód lieku pridelený Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv,

d) názov omamných látok a psychotropných látok,

e) liekovú formu lieku s obsahom omamných látok a psychotropných látok,

f) veľkosť balenia s uvedením množstva lieku v hmotnostných, objemových alebo v kusových jednotkách,

g) číslo šarže, ak sa uvádza,

h) prijatý počet balení lieku s obsahom omamných látok a psychotropných látok,

i) číslo dodávateľskej faktúry alebo číslo dodacieho listu,

j) meno a priezvisko dodávateľa alebo jeho obchodné meno,

k) meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá osobne prijala liek s obsahom omamných látok a psychotropných látok.

(3) Doklady preukazujúce príjem omamných látok a psychotropných látok a príjem liekov s obsahom omamných látok a psychotropných látok sa evidujú chronologicky.

§ 3

Evidencia dokladov preukazujúcich výdaj omamných látok a psychotropných látok

(1) Pri výdaji omamných látok a psychotropných látok sa pre každý druh prijatej omamnej látky a psychotropnej látky evidujú doklady preukazujúce výdaj omamných látok a psychotropných látok, ktoré obsahujú

a) dátum výdaja omamnej látky a psychotropnej látky,

b) názov omamnej látky a psychotropnej látky,

c) skupenstvo omamnej látky a psychotropnej látky,

d) veľkosť balenia s uvedením množstva omamnej látky a psychotropnej látky v hmotnostných, objemových alebo v kusových jednotkách,

e) vydané množstvo omamnej látky a psychotropnej látky vyjadrené v počte balení,

f) číslo dodávateľskej faktúry alebo číslo dodacieho listu, ak ide o poskytovateľa lekárenskej starostlivosti, číslo lekárskeho predpisu alebo objednávky,

g) meno a priezvisko objednávateľa alebo jeho obchodné meno,

j) meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá osobne vydala omamnú látku a psychotropnú látku.

(2) Pri výdaji liekov s obsahom omamných látok a psychotropných látok sa pre každý druh vydaného lieku s obsahom omamnej látky a psychotropnej látky evidujú doklady preukazujúce výdaj omamných látok a psychotropných látok, ktoré obsahujú

a) dátum výdaja lieku s obsahom omamných látok a psychotropných látok,

b) názov lieku s obsahom omamných látok a psychotropných látok,

c) kód lieku pridelený Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv,

d) názov omamných látok a psychotropných látok,

e) veľkosť balenia s uvedením množstva lieku v hmotnostných, objemových alebo v kusových jednotkách,

f) číslo šarže, ak sa uvádza,

g) vydaný počet balení lieku s obsahom omamných látok a psychotropných látok,

h) číslo objednávky a dodávateľskej faktúry alebo dodacieho listu, ak ide o poskytovateľa lekárenskej starostlivosti, číslo lekárskeho predpisu alebo objednávky,

l) meno a priezvisko objednávateľa alebo jeho obchodné meno,

m) meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá osobne vydala liek s obsahom omamných látok a psychotropných látok.

(3) Ustanovenie odseku 2 sa nevzťahuje na výdaj liekov s obsahom omamných látok a psychotropných látok v lekárni; pri výdaji liekov s obsahom omamných látok a psychotropných látok v lekárni sa pre každý druh vydaného lieku s obsahom omamnej látky a psychotropnej látky považuje za doklad preukazujúci výdaj omamných látok a psychotropných látok lekársky predpis alebo objednávka.1)

(4) Doklady preukazujúce výdaj omamných látok a psychotropných látok a výdaj liekov s obsahom omamných látok a psychotropných látok sa evidujú chronologicky.


§ 4

Prechodné ustanovenie

Ak do 14. apríla 2010 boli v doterajšej knihe omamných látok vykonané zápisy, môže sa táto kniha omamných látok používať až do zapísania jej poslednej strany.

§ 5

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. apríla 2010.


Richard Raši v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 158/2010 Z. z.

Vzor

KNIHA OMAMNÝCH LÁTOK

Vzor 01

Príloha č. 2 k vyhláške č. 158/2010 Z. z.

Vzor

KNIHA OMAMNÝCH LÁTOK

Vzor 02

Poznámky pod čiarou

1) § 40 zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/19991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky  č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov.