Oznámenie č. 150/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Protokolu medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Albánskej republiky o vykonávaní Dohody zo 14. apríla 2005 medzi Európskym spoločenstvom a Albánskou republikou o readmisii osôb s neoprávneným pobytom (readmisná dohoda)

Čiastka 60/2010
Platnosť od 09.04.2010
Redakčná poznámka

Protokol nadobudol platnosť 22. februára 2010 v súlade s ustanovením článku 7 písm. b) rokovacieho poriadku Spoločného readmisného výboru.

150

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 21. januára 2010 bol Tirane podpísaný Protokol medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Albánskej republiky o vykonávaní Dohody zo 14. apríla 2005 medzi Európskym spoločenstvom a Albánskou republikou o readmisii osôb s neoprávneným pobytom (readmisná dohoda).

Protokol nadobudol platnosť 22. februára 2010 v súlade s ustanovením článku 7 písm. b) rokovacieho poriadku Spoločného readmisného výboru.

Do textu protokolu možno nazrieť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.