Vyhláška č. 148/2010 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o účele, obsahu a rámcových programoch rekondičného pobytu

Čiastka 60/2010
Platnosť od 09.04.2010
Účinnosť od 01.05.2010