Vyhláška č. 147/2010 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 529/2009 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy s elektronickým výberom mýta v znení neskorších predpisov

Čiastka 60/2010
Platnosť od 09.04.2010 do31.12.2013
Účinnosť od 15.04.2010 do31.12.2013
Zrušený 474/2013 Z. z.

OBSAH

147

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

z 23. marca 2010,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 529/2009 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy s elektronickým výberom mýta v znení neskorších predpisov

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 86/2008 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 529/2009 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy s elektronickým výberom mýta v znení vyhlášky č. 10/2010 Z. z., vyhlášky č. 26/2010 Z. z. a vyhlášky č. 61/2010 Z. z. sa mení takto:

1. V § 2 ods. 1 a 2 sa slová „dodatkovou tabuľou s nápisom „Bez mýta, Without Toll, Ohne Maut““ nahrádzajú slovami „dopravnou značkou „Koniec úhrady mýta“ (II 21b)“.

2. V § 2 sa vypúšťa odsek 3.

3. V § 3 ods. 1 sa slová „informujúcou o povinnosti platby mýta na území Slovenskej republiky (IP 34a)“ nahrádzajú slovami „„Všeobecné informácie o povinnosti úhrady“ (IP 33a)“.

4. V § 3 ods. 2 sa slová „informujúca o povinnosti platby mýta na území Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „„Všeobecné informácie o povinnosti úhrady“ (IP 33a)“.

5. V § 4 sa slová „prílohe č. 2“ nahrádzajú slovom „prílohe“.

6. Príloha č. 1 sa vypúšťa. Doterajšia príloha č. 2 sa označuje ako príloha.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. apríla 2010.


Ľubomír Vážny v. r.