Vyhláška č. 146/2010 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 547/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob označenia úsekov diaľnic a rýchlostných ciest, ktorých užívanie podlieha úhrade, vzor nálepky a spôsob jej umiestnenia na motorovom vozidle

Čiastka 60/2010
Platnosť od 09.04.2010 do31.12.2011
Účinnosť od 15.04.2010 do31.12.2011
Zrušený 410/2011 Z. z.

OBSAH

146

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

z 23. marca 2010,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 547/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob označenia úsekov diaľnic a rýchlostných ciest, ktorých užívanie podlieha úhrade, vzor nálepky a spôsob jej umiestnenia na motorovom vozidle

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky podľa § 24 ods. 2 písm. l) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 547/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob označenia úsekov diaľnic a rýchlostných ciest, ktorých užívanie podlieha úhrade, vzor nálepky a spôsob jej umiestnenia na motorovom vozidle sa mení takto:

V § 2 ods. 1 a 2 sa slová „dodatkovou tabuľkou s nápisom „Bez úhrady, Without Payment, Ohne Vignettenpflicht““ nahrádzajú slovami „dopravnou značkou „Koniec úhrady diaľničnou nálepkou“ (II 22b)“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. apríla 2010.


Ľubomír Vážny v. r.