Zákon č. 142/2010 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(v znení č. 250/2012 Z. z.(nepriamo), 251/2012 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 59/2010
Platnosť od 08.04.2010
Účinnosť od 01.01.2013
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2010 okrem tretieho bodu v čl. I, siedmeho bodu v čl. I, ôsmeho bodu v čl. I, § 22 ods. 2 písm. zw) a zx) v tridsiatom siedmom bode v čl. I a § 24 ods. 2 písm. zg) a zh) v štyridsiatom bode v čl. I, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. janu...

OBSAH

142

ZÁKON

z 3. marca 2010,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2010 okrem tretieho bodu v čl. I, siedmeho bodu v čl. I, ôsmeho bodu v čl. I, § 22 ods. 2 písm. zw) a zx) v tridsiatom siedmom bode v čl. I a § 24 ods. 2 písm. zg) a zh) v štyridsiatom bode v čl. I, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2011, a § 30a ods. 4 písm. c) a d) v päťdesiatom treťom bode v čl. I a § 12a ods. 2 písm. r) a s) v piatom bode v čl. II a § 12a ods. 4 písm. j) a k) v ôsmom bode v čl. II, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2013. Ustanovenia § 22 ods. 2 písm. j) a k) strácajú účinnosť 31. decembra 2010.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.