Zákon č. 139/2010 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 58/2010
Platnosť od 08.04.2010
Účinnosť od 01.06.2010