Zákon č. 119/2010 Z. z.Zákon o obaloch a o zmene zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 53/2010
Platnosť od 01.04.2010
Účinnosť od 01.01.2014 do31.12.2015
Zrušený 79/2015 Z. z.