Vyhláška č. 109/2010 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 151/2009 Z. z. o podrobnostiach o služobnej rovnošate Policajného zboru a jej vyobrazení

Čiastka 51/2010
Platnosť od 27.03.2010
Účinnosť od 01.04.2010

OBSAH

109

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

z 24. marca 2010,

ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 151/2009 Z. z. o podrobnostiach o služobnej rovnošate Policajného zboru a jej vyobrazení

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 5 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení zákona č. 491/2008 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 151/2009 Z. z. o podrobnostiach o služobnej rovnošate Policajného zboru a jej vyobrazení sa dopĺňa takto:

Za § 11 sa vkladá § 11a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠11a

Prechodné ustanovenie

Do 31. marca 2015 sa za služobnú rovnošatu Policajného zboru považuje aj doterajšia služobná rovnošata služby mýtnej polície Železničnej polície.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2010.


Robert Kaliňák v. r.