Zákon č. 105/2010 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 51/2010
Platnosť od 27.03.2010
Účinnosť od 27.03.2010
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
27.03.2010 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

27.03.2010