Ústavný zákon č. 100/2010 Z. z.Ústavný zákon, ktorým sa dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov

Čiastka 50/2010
Platnosť od 26.03.2010
Účinnosť od 01.01.2011

OBSAH

100

ÚSTAVNÝ ZÁKON

zo 4. marca 2010,

ktorým sa dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto ústavnom zákone:


Čl. I

Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení ústavného zákona č. 244/1998 Z. z., ústavného zákona č. 9/1999 Z. z., ústavného zákona č. 90/2001 Z. z., ústavného zákona č. 140/2004 Z. z., ústavného zákona č. 323/2004 Z. z., ústavného zákona č. 463/2005 Z. z., ústavného zákona č. 92/2006 Z. z. a ústavného zákona č. 210/2006 Z. z. sa dopĺňa takto:

1. V čl. 20 ods. 1 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie:

„Majetok nadobudnutý v rozpore s právnym poriadkom ochranu nepožíva.“.

2. Čl. 20 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

(5) Iné zásahy do vlastníckeho práva možno dovoliť iba vtedy, ak ide o majetok nadobudnutý nezákonným spôsobom alebo z nelegálnych príjmov a ide o opatrenie nevyhnutné v demokratickej spoločnosti pre bezpečnosť štátu, ochranu verejného poriadku, mravnosti alebo práv a slobôd iných. Podmienky ustanoví zákon.“.


Čl. II

Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2011.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.