Vyhláška č. 10/2010 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 529/2009 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy s elektronickým výberom mýta

Čiastka 5/2010
Platnosť od 14.01.2010 do31.12.2013
Účinnosť od 14.01.2010 do31.12.2013
Zrušený 474/2013 Z. z.

10

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

z 11. januára 2010,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 529/2009 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy s elektronickým výberom mýta

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 86/2008 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 529/2009 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy s elektronickým výberom mýta sa mení takto:

1. V prílohe č. 2 zoznam úsekov na diaľnici D2 znie:

„Zoznam úsekov na diaľnici D2
D02-002MalackyD/2, II/503LozornoD/2, I/2 11,47411,474
D02-003LozornoD/2, I/2Záhorská Bystrica/LamačD/2, II/505 14,31614,049
D02-004PetržalkaD/1, D/2, I/61, MK PetržalkaD/2, D/4, PD/2 6,0555,839
D02-005PetržalkaD/2, D/4, PD/2Hranica SR/MR 8,9838,983
D02-006Hranica ČR/SRzač. CK D/2
na št. hr. CZ
Hranica ČR/SR colnicaD/2, II/503 1,4581,458
D02-007Hranica ČR/SR colnica Kútykriž. D/2, I/2,
okr. Senica
3,6213,621
D02-008Kútykriž. D/2, I/2, okr. SenicaMalackykriž. D/2, II/503, okr. Malacky24,09124,091“

2. Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý znie:

㤠4a

Úseky ciest I. triedy uvedené v prílohe č. 2 s identifikátorom od 002-001 do 079-019 nie sú vymedzenými úsekmi ciest1) do 31. januára 2010.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

1) § 1 ods. 1 zákona č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 14. januára 2010.


Ľubomír Vážny v. r.