Vyhláška č. 1/2010 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 388/2009 Z. z., ktorou sa vydáva Mýtny poriadok

Čiastka 1/2010
Platnosť od 12.01.2010 do31.12.2013
Účinnosť od 01.04.2010 do31.12.2013
Zrušený 474/2013 Z. z.
Redakčná poznámka

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 12. januára 2010 a ustanovenia § 22 ods. 2 až 7 strácajú účinnosť 31. marca 2010.

OBSAH

1

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

z 11. januára 2010,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 388/2009 Z. z., ktorou sa vydáva Mýtny poriadok

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3 zákona č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 388/2009 Z. z., ktorou sa vydáva Mýtny poriadok v znení vyhlášky č. 536/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 sa dopĺňa písmeno j), ktoré znie:

j) tranzitným úsekom ciest viac za sebou nasledujúcich súvislých alebo nesúvislých vymedzených úsekov ciest v jednom smere s vopred určeným miestom vstupu na územie Slovenskej republiky a vopred určeným miestom opustenia územia Slovenskej republiky, určených na tranzit cez územie Slovenskej republiky; tranzitné úseky ciest určuje správca výberu mýta a zverejňujú sa na internetovej stránke prevádzkovateľa systému.“.

2. V § 21 ods. 3 písm. b) sa číslo „12“ nahrádza číslom „46“.

3. V § 22 sa v prvej vete za slová „získaných údajov“ vkladajú slová „z dôvodu výpadku elektronického mýtneho systému“.

4. V § 22 sa doterajší text označuje ako odsek 1 a dopĺňajú sa odseky 2 až 7, ktoré znejú:


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 12. januára 2010 a ustanovenia § 22 ods. 2 až 7 strácajú účinnosť 31. marca 2010.


Ľubomír Vážny v. r.