Vyhláška č. 94/2009 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 118/2005 Z. z. o náležitostiach rozvrhu práce

Čiastka 38/2009
Platnosť od 19.03.2009
Účinnosť od 01.04.2009

OBSAH

94

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

z 10. marca 2009,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 118/2005 Z. z. o náležitostiach rozvrhu práce

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 92 ods. 2 písm. b) zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 118/2005 Z. z. o náležitostiach rozvrhu práce sa mení takto:

1. V § 1 sa slová „krajských súdoch, Špeciálnom súde a vojenských súdoch“ nahrádzajú slovami „krajských súdoch a Špeciálnom súde“.

2. V § 3 ods. 1 sa slová „vzorov č. 1 až 5“ nahrádzajú slovami „vzorov č. 1 až 3“.

3. V prílohe č. 1 sa vypúšťajú vzory č. 4 a 5.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2009.


Štefan Harabin v. r.