Vyhláška č. 92/2009 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 401/2006 Z. z. o výberových konaniach na obsadenie štátnozamestnaneckých miest na súdoch

Čiastka 38/2009
Platnosť od 19.03.2009 do31.10.2009
Účinnosť od 01.04.2009 do31.10.2009
Zrušený 400/2009 Z. z.

OBSAH