Zákon č. 8/2009 Z. z.Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 4/2009
Platnosť od 16.01.2009
Účinnosť od 20.05.2018 do31.12.2019 (za 4 mesiace)
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2009 okrem čl. I § 112 ods. 7 a § 116 ods. 10, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2010, čl. I § 71 ods. 7 a čl. III bodu 17 § 88a, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2011 a čl. I § 102 ods. 3, ktorý nadobúda účinnosť 29. marca ...