Oznámenie č. 64/2009 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 18. decembra 2008 č. MF/025737/2008-72, ktorým sa ustanovujú vzory daňových priznaní k dani z príjmov

Čiastka 28/2009
Platnosť od 27.02.2009
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. marca 2009.

64

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 38 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov

opatrenie z 25. februára 2009 č. MF/008928/2009-72, ktorým sa dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 18. decembra 2008 č. MF/025737/2008-72, ktorým sa ustanovujú vzory daňových priznaní k dani z príjmov (oznámenie č. 633/2008 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. marca 2009.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 4/2009 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.