Zákon č. 61/2009 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

Čiastka 28/2009
Platnosť od 27.02.2009
Účinnosť od 01.03.2009

OBSAH