Oznámenie č. 560/2009 Z. z.Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovuje poskytovanie výstrojových náležitostí, druhy vojenskej rovnošaty, výstrojových súčiastok, špecifických znakov vojenskej rovnošaty, ich nosenie a používanie a nosenie vojenských medailí a vojenských odznakov

Čiastka 192/2009
Platnosť od 22.12.2009
Účinnosť do 31.12.2015
Zrušený 281/2015 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2010.

560

OZNÁMENIE

Ministerstva obrany Slovenskej republiky

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky podľa § 179 ods. 1 zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 483/2009 Z. z. vydalo

výnos zo 16. decembra 2009 č. SEOPMVL-20-49/2009-OdL, ktorým sa ustanovuje poskytovanie výstrojových náležitostí, druhy vojenskej rovnošaty, výstrojových súčiastok, špecifických znakov vojenskej rovnošaty, ich nosenie a používanie a nosenie vojenských medailí a vojenských odznakov.

Výnosom sa podrobne ustanovujú zásady na poskytovanie výstrojových náležitostí v závislosti od služobného a funkčného zaradenia profesionálneho vojaka a druhu pracoviska, upravuje sa postup pri nosení všetkých druhov vojenských rovnošiat a predpísaných výstrojových súčiastok. Ďalej sa ustanovujú špecifické znaky vojenskej rovnošaty, upravujú sa spôsoby nosenia hodnostného označenia, znakov a odznakov, medailí a vyznamenaní vrátane ich stužiek.

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2010.

Výnos bude uverejnený v čiastke 89/2009 Vestníka Ministerstva obrany Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve obrany Slovenskej republiky.