Oznámenie č. 552/2009 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o predkladaní výkazov správcovskými spoločnosťami a depozitármi podielových fondov na účely dohľadu nad finančným trhom

Čiastka 191/2009
Platnosť od 19.12.2009 do30.06.2011
Účinnosť do 30.06.2011
Zrušený 203/2011 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2010.

552

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 116 ods. 1 písm. e) zákona č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 552/2008 Z. z. a § 35 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov

opatrenie z 1. decembra 2009 č. 9/2009 o predkladaní výkazov správcovskými spoločnosťami a depozitármi podielových fondov na účely dohľadu nad finančným trhom.

Opatrením sa ustanovuje obsah, forma, členenie, miesto a spôsob predkladania a metodika vypracúvania výkazov predkladaných Národnej banke Slovenska správcovskými spoločnosťami a depozitármi podielových fondov na účely dohľadu nad finančným trhom.

Opatrením sa zrušuje opatrenie Národnej banky Slovenska z 18. decembra 2007 č. 17/2007 o predkladaní výkazov správcovskými spoločnosťami a depozitármi podielových fondov na účely dohľadu nad finančným trhom (oznámenie č. 652/2007 Z. z.) v znení opatrenia z 25. novembra 2008 č. 24/2008 (oznámenie č. 513/2008 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2010.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 28/2009 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.