Zákon č. 55/2009 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 172/2008 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 30/1992 Zb. o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore v znení neskorších predpisov

Čiastka 27/2009
Platnosť od 27.02.2009 do30.04.2010
Účinnosť od 01.04.2009 do30.04.2010
Zrušený 140/2010 Z. z.

OBSAH

55

ZÁKON

zo 17. februára 2009,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 172/2008 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 30/1992 Zb. o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 172/2008 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 30/1992 Zb. o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 písm. e) sa vypúšťajú slová „otvorenie novej prevádzkarne,“.

2. V § 3 ods. 1 písmená e) a f) znejú:

e) na obchodné aktivity odberateľa alebo na obchodné aktivity inej osoby zamerané na podporu predaja odberateľa,

f) za umiestnenie jeho tovaru na určitom mieste v prevádzkarni odberateľa vrátane umiestnenia tovaru dodávateľa na exponovanom mieste v prevádzkarni odberateľa na žiadosť dodávateľa; exponovaným miestom v prevádzkarni odberateľa je odberateľom vymedzená časť jeho prevádzkarne určená na ukladanie tovaru, ktorá nesmie presiahnuť 5 % z celkovej úložnej plochy prevádzkarne odberateľa, alebo“.

3. V § 3 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

g) na otvorenie novej prevádzkarne odberateľa.“.

4. V § 3 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

(4) Neprimeranou podmienkou v obchodnom vzťahu je peňažné plnenie dodávateľa za služby, ktoré neboli poskytnuté.“.

Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 5 a 6.

5. V § 3 ods. 5 písmeno d) znie:

d) určenie dlhšej lehoty na splnenie peňažného záväzku ako 30 dní odo dňa doručenia faktúry za dodané potraviny,2)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:

2) § 2 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z.“.

6. V § 5 ods. 1 písm. a) sa slová „je potravinársky výrobok“ nahrádzajú slovami „sú potraviny“.

7. V § 5 ods. 1 písm. b) sa slová „je nepotravinársky výrobok“ nahrádzajú slovami „nie sú potraviny“.

8. V § 6 ods. 1 písm. a) sa slová „5 mil. Sk (150 000 eur)“ nahrádzajú slovami „150 000 eur“.

9. V § 6 ods. 1 písm. b) sa slová „§ 3 ods. 4 do 10 mil. Sk (300 000 eur)“ nahrádzajú slovami „§ 3 ods. 4 a 5 do 300 000 eur“.

10. V § 6 ods. 2 sa slová „50 tis. Sk (1 500 eur)“ nahrádzajú slovami „1 500 eur“.

11. V § 6 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

(5) Pokutu podľa odseku 2 je Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky alebo Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky oprávnené uložiť aj opakovane, a to až do výšky stonásobku pokuty uloženej podľa odseku 2.“.

Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 6 a 7.

12. Za § 7 sa vkladá § 7a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠7a

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. apríla 2009

Účastníci obchodných vzťahov sú povinní do 31. mája 2009 uviesť zmluvy uzavreté pred 1. aprílom 2009 do súladu s ustanoveniami tohto zákona účinnými od 1. apríla 2009.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2009.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.