Oznámenie č. 549/2009 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje objektivizovaný platový koeficient pre príslušnú krajinu

Čiastka 190/2009
Platnosť od 19.12.2009
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2010.

549

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky vydalo podľa § 23 ods. 2 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 474/2008 Z. z.

opatrenie z 15. decembra 2009 č. 283.302/2009-OSUR, ktorým sa ustanovuje objektivizovaný platový koeficient pre príslušnú krajinu.

Opatrenie obsahuje uplatňovanie objektivizovaného platového koeficientu pre príslušnú krajinu na účely zahraničného funkčného platu zamestnanca, ktorý podľa pracovnej zmluvy vykonáva práce vo verejnom záujme v zahraničí.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2010.

Do opatrenia možno nazrieť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.