Oznámenie č. 542/2009 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Slovenskou republikou a Španielskym kráľovstvom o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností

Čiastka 188/2009
Platnosť od 18.12.2009
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudne platnosť 1. januára 2010 v súlade s článkom 18.

542

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 20. januára 2009 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi Slovenskou republikou a Španielskym kráľovstvom o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností.

Dohoda nadobudne platnosť 1. januára 2010 v súlade s článkom 18.

Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky a na Národnom bezpečnostnom úrade.