Oznámenie č. 539/2009 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty

Čiastka 187/2009
Platnosť od 17.12.2009
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2010.

539

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 38 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov

opatrenie z 25. novembra 2009 č. MF/23282/2009-731, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2010.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 14/2009 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.