Vyhláška č. 530/2009 Z. z.Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie o oznámeniach používaných vo verejnom obstarávaní

Čiastka 185/2009
Platnosť od 15.12.2009 do30.06.2013
Účinnosť od 01.01.2010 do30.06.2013
Zrušený 171/2013 Z. z.

530

VYHLÁŠKA

Úradu pre verejné obstarávanie

z 9. decembra 2009

o oznámeniach používaných vo verejnom obstarávaní

Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 154 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


§ 1

Oznámenia používané vo verejnom obstarávaní sa vypracúvajú a posielajú na uverejnenie elektronicky vo formáte a postupmi na prenos dostupnými na webovom sídle Úradu pre úradné publikácie Európskych spoločenstiev a na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie.

§ 2

(1) Obsah informácie o plnení zmluvy je uvedený v prílohe č. 1.

(2) Obsah oznámenia o koncesii na služby je uvedený v prílohe č. 2.

(3) Obsah oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania na zákazky zadávané koncesionárom, ktorý nie je verejným obstarávateľom, je uvedený v prílohe č. 3.

(4) Obsah oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania pri postupe zadávania podlimitnej zákazky je uvedený v prílohe č. 4.

(5) Obsah zjednodušeného oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania dynamickým nákupným systémom pri postupe zadávania podlimitnej zákazky je uvedený v prílohe č. 5.

(6) Obsah oznámenia o kvalifikačnom systéme pri postupe zadávania podlimitnej zákazky je uvedený v prílohe č. 6.

(7) Obsah oznámenia o výsledku verejného obstarávania pri postupe zadávania podlimitnej zákazky je uvedený v prílohe č. 7.

(8) Obsah oznámenia o zrušení postupu zadávania podlimitnej zákazky a oprave je uvedený v prílohe č. 8.

(9) Obsah informácie o uzavretí zmluvy pri postupe zadávania podprahovej zákazky je uvedený v prílohe č. 9.

§ 3

Zoznam preberaných právnych aktov Európskej únie je uvedený v prílohe č. 10.


§ 4

Zrušuje sa vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie č. 35/2006 Z. z. o oznámeniach používaných vo verejnom obstarávaní.

§ 5

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2010.


Béla Angyal v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 530/2009 Z. z.

Informácia o plnení zmluvy

Informácia o plnení zmluvy obsahuje

a) údaje o tom, či ide o informáciu o ukončenom plnení zmluvy alebo o informáciu o uzavretí dodatku k zmluve,

b) údaje o verejnom obstarávateľovi alebo obstarávateľovi,

c) informáciu o uzavretej zmluve, najmä názov a označenie uzavretej zmluvy, dátum uzavretia zmluvy,

d) informáciu o uzavretom dodatku k zmluve, najmä názov a označenie dodatku k zmluve, dátum uzavretia dodatku k zmluve, dôvod uzavretia dodatku k zmluve, pôvodnú zmluvnú cenu a informáciu, či uzavretím dodatku k zmluve dôjde k zníženiu alebo zvýšeniu pôvodnej zmluvnej ceny, s uvedením hodnoty zníženej alebo zvýšenej zmluvnej ceny,

e) informáciu o splnení zmluvy, najmä výsledok plnenia zmluvy, pôvodnú zmluvnú cenu a cenu zaplatenú za uskutočnené plnenie zmluvy, odôvodnenie rozdielu medzi pôvodnou zmluvnou cenou a cenou zaplatenou za uskutočnené plnenie zmluvy a údaje o trvaní zmluvy alebo lehote začatia a ukončenia plnenia zmluvy vrátane odôvodnenia rozdielu údajov uvedených v uzavretej zmluve a údajov vyplývajúcich z výsledku plnenia zmluvy,

f) doplňujúce informácie,

g) odkaz na zverejnené oznámenie o výsledku verejného obstarávania,

h) dátum odoslania informácie.

Príloha č. 2 k vyhláške č. 530/2009 Z. z.

Oznámenie o koncesii na služby

Oznámenie o koncesii na služby obsahuje

a) údaje o verejnom obstarávateľovi a ďalšie kontaktné údaje (adresa a kontaktné miesto, kde možno získať ďalšie informácie, podrobné podklady alebo kam musia byť doručené žiadosti o koncesiu na služby),

b) informácie o predmete koncesnej zmluvy, najmä názov a kategóriu poskytovanej služby, miesto poskytovania služby, opis koncesie na služby s uvedením referenčného čísla (čísiel) podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV), povahu a rozsah služieb vrátane ich predpokladanej hodnoty,

c) minimálny percentuálny podiel poskytovaných služieb, ktoré sú určené na zadanie tretej osobe alebo osobám, ak je to uplatniteľné,

d) podmienky účasti, ktoré sa týkajú osobného postavenia, finančného a ekonomického postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti, s uvedením dokladov potrebných na preukázanie splnenia podmienok účasti vrátane pravidiel na vyhodnotenie každej z uvedených podmienok účasti,

e) kritériá na vyhodnotenie ponúk,

f) administratívne informácie, najmä čo sa týka lehoty na predloženie žiadosti o koncesiu,

g) doplňujúce informácie,

h) dátum odoslania oznámenia.

Príloha č. 3 k vyhláške č. 530/2009 Z. z.

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania na zákazky zadávané koncesionárom, ktorý nie je verejným obstarávateľom

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania na zákazky zadávané koncesionárom, ktorý nie je verejným obstarávateľom, obsahuje

a) údaje o koncesionárovi a ďalšie kontaktné údaje (adresa a kontaktné miesto, kde možno získať ďalšie informácie, súťažné podklady a doplňujúce dokumenty alebo kam musia byť doručené ponuky alebo žiadosti o účasť),

b) informácie o predmete zákazky, najmä názov a označenie kategórie služby, miesto poskytovania služby, stručný opis predmetu zákazky s uvedením referenčného čísla (čísiel) podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV), povahu a rozsah zákazky vrátane jej predpokladanej hodnoty,

c) trvanie zmluvy alebo lehoty poskytovania služieb,

d) požadované zábezpeky a záruky týkajúce sa zmluvy,

e) podmienky účasti, ktoré sa týkajú finančného a ekonomického postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti,

f) kritériá na vyhodnotenie ponúk,

g) administratívne informácie, najmä lehotu na predkladanie ponúk alebo lehotu na prijímanie žiadostí o účasť vrátane predpokladaného dátumu odoslania výzvy na predkladanie ponúk vybraným záujemcom,

h) doplňujúce informácie,

i) dátum odoslania oznámenia.

Príloha č. 4 k vyhláške č. 530/2009 Z. z.

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania pri postupe zadávania podlimitnej zákazky

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania pri postupe zadávania podlimitnej zákazky obsahuje

a) údaje o verejnom obstarávateľovi, ďalšie kontaktné údaje (adresa a kontaktné miesto, kde možno získať ďalšie informácie, súťažné podklady a doplňujúce dokumenty alebo kam musia byť doručené ponuky alebo žiadosti o účasť) a informáciu o druhu verejného obstarávateľa,

b) informácie o predmete zákazky, najmä názov a druh zákazky, a ak ide o zákazku na

1. uskutočnenie stavebných prác, všeobecnú povahu stavebných prác (ak zákazka zahŕňa aj vypracovanie projektovej dokumentácie, tak aj informácie týkajúce sa účelu stavebných prác), stručný opis stavebných prác s uvedením referenčného čísla (čísiel) zákazky podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV),

2. dodanie tovaru, aj druh nákupov s uvedením, či ide o kúpu tovaru, lízing, prenájom, nákup na splátky alebo ich kombináciu, stručný opis dodávaného tovaru s uvedením referenčného čísla (čísiel) zákazky podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV),

3. poskytnutie služby, aj kategóriu služby podľa prílohy č. 2 k zákonu č. 25/2006 Z. z., stručný opis predmetu zákazky s uvedením referenčného čísla (čísiel) zákazky podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV); ďalej informáciu, či je poskytovanie služby vyhradené všeobecne záväzným právnym predpisom pre určitú profesiu s uvedením odkazu na tento predpis, ako aj informáciu, či majú právnické osoby uviesť mená a odbornú kvalifikáciu osôb zodpovedných za poskytnutie služby,

c) množstvo alebo rozsah predmetu zákazky vrátane predpokladanej hodnoty zákazky zohľadňujúcej možnosti, ktoré sa týkajú opakovaného plnenia, a ak je známy aj predbežný časový harmonogram využitia týchto možností, vrátane počtu možných opakovaní,

d) miesto uskutočnenia stavebných prác, dodania tovaru alebo poskytnutia služby,

e) informáciu, či oznámenie zahŕňa zadávanie zákazky, vytvorenie dynamického nákupného systému alebo uzavretie rámcovej dohody,

f) ak ide o rámcovú dohodu, informáciu o predpokladanom počte uchádzačov, s ktorými sa má rámcová dohoda uzavrieť, vrátane trvania rámcovej dohody, celkovej predpokladanej hodnoty zákaziek zadávaných počas trvania rámcovej dohody, a ak je známe, aj periodicita a hodnota zadávaných zákaziek na základe rámcovej dohody,

g) informáciu o možnosti predloženia ponuky na jednu časť, niekoľko alebo všetky časti, ak ide o zákazku rozdelenú na časti,

h) informáciu o možnosti predloženia variantných riešení,

i) údaje o trvaní zmluvy na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služieb alebo lehotu začatia a ukončenia dodávky tovaru, uskutočnenia stavebných prác alebo poskytnutia služieb,

j) informácie o podmienkach zmluvy, najmä pokiaľ ide o požadované zábezpeky a záruky, hlavné podmienky financovania a platobné podmienky, vytvorenie právnych vzťahov, ktoré má vytvoriť skupina dodávateľov, alebo ďalšie osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy,

k) podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia, finančného a ekonomického postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti, s uvedením dokladov potrebných na preukázanie splnenia podmienok účasti, vrátane pravidiel na vyhodnotenie každej z uvedených podmienok účasti,

l) informácie o postupe vo verejnom obstarávaní, s uvedením odôvodnenia použitia skrátených lehôt, ak ide o užšiu súťaž alebo rokovacie konanie so zverejnením,

m) informáciu, či už boli záujemcovia vybratí, s uvedením údajov vybratých záujemcov, ak sa použije rokovacie konanie so zverejnením,

n) informáciu o obmedzení počtu záujemcov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky, ak ide o užšiu súťaž alebo rokovacie konanie so zverejnením, alebo informáciu o obmedzení počtu záujemcov, ktorí budú vyzvaní na účasť na dialógu, ak ide o súťažný dialóg, s uvedením pravidiel výberu obmedzeného počtu záujemcov,

o) informáciu o využití možnosti zníženia počtu ponúk, ktoré sa budú hodnotiť, alebo riešení, o ktorých sa bude rokovať, ak ide o rokovacie konanie so zverejnením alebo súťažný dialóg,

p) kritériá na vyhodnotenie ponúk a v prípade hodnotenia ponúk na základe ekonomicky najvýhodnejšej ponuky aj relatívne váhy alebo poradie dôležitosti jednotlivých kritérií,

q) informáciu, či sa použije elektronická aukcia,

r) odkaz na predchádzajúce oznámenie alebo oznámenia, ktoré sa týkajú tejto zákazky,

s) podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívnych dokumentov pri použití súťažného dialógu, najmä čo sa týka lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady, a ak sa vyžaduje, aj podmienok a spôsobu úhrady za poskytnutie súťažných podkladov,

t) lehotu na predkladanie ponúk, ak ide o verejnú súťaž, alebo lehotu na predkladanie informatívnych ponúk, ak ide o dynamický nákupný systém, alebo lehotu na predkladanie žiadostí o účasť, ak ide o užšiu súťaž, rokovacie konanie so zverejnením alebo súťažný dialóg,

u) dátum odoslania výziev na predkladanie ponúk vybraným záujemcom, ak ide o užšiu súťaž alebo rokovacie konanie so zverejnením, alebo výziev na účasť na dialógu vybraným záujemcom, ak ide o súťažný dialóg,

v) lehotu viazanosti ponúk, ak ide o verejnú súťaž,

w) podmienky uplatňované v súvislosti s otváraním ponúk, najmä čo sa týka miesta, dátumu a času otvárania ponúk, prípadne ďalších podmienok týkajúcich sa účasti na otváraní ponúk,

x) doplňujúce informácie,

y) dátum odoslania oznámenia,

z) doplňujúce údaje, ktoré nie sú určené na zverejnenie, najmä údaje o odborne spôsobilej osobe na verejné obstarávanie.

Príloha č. 5 k vyhláške č. 530/2009 Z. z.

Zjednodušené oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania dynamickým nákupným systémom pri postupe zadávania podlimitnej zákazky

Zjednodušené oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania dynamickým nákupným systémom pri postupe zadávania podlimitnej zákazky obsahuje

a) údaje o verejnom obstarávateľovi a informáciu o druhu verejného obstarávateľa,

b) informácie o predmete zákazky, najmä názov a druh zákazky, stručný opis zákazky s uvedením referenčného čísla (čísiel) zákazky podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV),

c) množstvo alebo rozsah zákazky vrátane jej predpokladanej hodnoty,

d) informáciu o druhu postupu vo verejnom obstarávaní,

e) informáciu o zverejnení predchádzajúceho oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, ktoré sa týka vytvoreného dynamického nákupného systému,

f) lehotu na predkladanie informatívnych ponúk,

g) doplňujúce informácie,

h) dátum odoslania oznámenia,

i) doplňujúce údaje, ktoré nie sú určené na zverejnenie, najmä údaje o odborne spôsobilej osobe na verejné obstarávanie.

Príloha č. 6 k vyhláške č. 530/2009 Z. z.

Oznámenie o kvalifikačnom systéme pri postupe zadávania podlimitnej zákazky

Oznámenie o kvalifikačnom systéme pri postupe zadávania podlimitnej zákazky obsahuje

a) informáciu, či je oznámenie výzvou na účasť v súťaži,

b) údaje o verejnom obstarávateľovi, ďalšie kontaktné údaje (adresa a kontaktné miesto, kde možno získať ďalšie informácie týkajúce sa kvalifikačného systému, ďalšiu dokumentáciu alebo kam musia byť doručené žiadosti o kvalifikáciu) a informáciu o druhu verejného obstarávateľa,

c) informácie o predmete kvalifikačného systému, najmä názov a druh zákazky, stručný opis stavebných prác, tovarov alebo služieb obstarávaných prostredníctvom kvalifikačného systému s uvedením referenčného čísla (čísiel) zákazky podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV),

d) podmienky účasti, ktoré musia dodávatelia spĺňať, aby sa kvalifikovali, vrátane postupov overovania splnenia každej podmienky,

e) údaje o dĺžke trvania kvalifikačného systému vrátane formálnych náležitostí potrebných na vyhodnotenie splnenia požiadaviek na obnovenie kvalifikačného systému,

f) kritériá na vyhodnotenie ponúk a v prípade hodnotenia ponúk na základe ekonomicky najvýhodnejšej ponuky aj relatívne váhy alebo poradie dôležitosti jednotlivých kritérií,

g) informáciu o použití elektronickej aukcie,

h) doplňujúce informácie,

i) dátum odoslania oznámenia,

j) doplňujúce údaje, ktoré nie sú určené na zverejnenie, najmä údaje o odborne spôsobilej osobe na verejné obstarávanie.

Príloha č. 7 k vyhláške č. 530/2009 Z. z.

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania pri postupe zadávania podlimitnej zákazky

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania pri postupe zadávania podlimitnej zákazky obsahuje

a) údaje o verejnom obstarávateľovi a informáciu o druhu verejného obstarávateľa,

b) informácie o predmete zákazky, najmä názov a druh zákazky, a ak ide o zákazku na

1. uskutočnenie stavebných prác, aj všeobecnú charakteristiku stavebných prác, stručný opis stavebných prác s uvedením referenčného čísla (čísiel) zákazky podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV) a miesto uskutočnenia stavebných prác,

2. dodanie tovaru, aj druh nákupov s uvedením, či ide o kúpu tovaru, lízing, prenájom, nákup na splátky alebo ich kombináciu, stručný opis dodávaného tovaru s uvedením referenčného čísla (čísiel) zákazky podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV) a miesto dodania tovaru,

3. poskytnutie služby, aj kategóriu služby, miesto poskytnutia služieb a stručný opis predmetu zákazky s uvedením referenčného čísla (čísiel) zákazky podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV), vrátane informácie, či je možné v prípade zmluvy na poskytnutie služby v rámci kategórií služieb 17 až 27 (príloha č. 3 k zákonu č. 25/2006 Z. z.) uverejniť toto oznámenie,

c) údaje o celkovej konečnej hodnote zmluvy (zmlúv) alebo najnižšej a najvyššej ponukovej cene,

d) použitý postup zadávania zákazky a pri použití rokovacieho konania bez zverejnenia aj odôvodnenie jeho použitia,

e) kritériá na vyhodnotenie ponúk,

f) informáciu, či bola použitá elektronická aukcia,

g) informáciu o predchádzajúcom zverejnenom oznámení alebo oznámeniach, ktoré sa týkajú tejto zákazky,

h) údaje o každej uzavretej zmluve, najmä názov a označenie zmluvy, dátum uzavretia zmluvy, počet predložených ponúk, údaje o úspešnom uchádzačovi, informáciu o zmluvnej cene vrátane príslušnej predpokladanej hodnoty zákazky,

i) ak je to možné, informáciu o hodnote alebo podiele zmluvy, ktorý bude pravdepodobne plnený treťou osobou alebo osobami, vrátane stručného opisu podielu alebo hodnoty časti zmluvy,

j) doplňujúce informácie,

k) dátum odoslania oznámenia,

l) doplňujúce údaje, ktoré nie sú určené na zverejnenie, najmä údaje o odborne spôsobilej osobe na verejné obstarávanie.

Príloha č. 8 k vyhláške č. 530/2009 Z. z.

Oznámenie o zrušení postupu zadávania podlimitnej zákazky a oprave

Oznámenie o zrušení postupu zadávania podlimitnej zákazky a oprave obsahuje

a) údaje o verejnom obstarávateľovi a informáciu o druhu verejného obstarávateľa,

b) informácie o predmete zákazky, najmä názov zákazky, stručný opis zákazky s uvedením referenčného čísla (čísiel) podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV),

c) druh postupu vo verejnom obstarávaní, tak ako bol uvedený v pôvodnom oznámení,

d) administratívne informácie, najmä evidenčné číslo oznámenia, ktoré bolo vypracované a odoslané elektronickou formou, údaje o oznámení, na ktoré sa vzťahuje toto oznámenie, ako aj dátum odoslania pôvodného oznámenia,

e) doplňujúce informácie, ktoré sa týkajú

1. zrušenia postupu zadávania zákazky, vrátane podmienky použitej pri jeho zrušení, alebo

2. požiadavky na opravu pôvodného textu, dátumu alebo iných údajov týkajúcich sa identifikácie subjektov (adresy a kontaktné údaje) z dôvodu zmeny pôvodných informácií predložených verejným obstarávateľom a/alebo z dôvodu uverejnenia informácií na stránke eVestníka, ktoré nie sú zhodné s pôvodnými informáciami poskytnutými verejným obstarávateľom,

f) ďalšie doplňujúce informácie,

g) dátum odoslania oznámenia,

h) doplňujúce údaje, ktoré nie sú určené na zverejnenie, najmä údaje o odborne spôsobilej osobe na verejné obstarávanie.

Príloha č. 9 k vyhláške č. 530/2009 Z. z.

Informácia o uzavretí zmluvy pri postupe zadávania podprahovej zákazky

Informácia o uzavretí zmluvy pri postupe zadávania podprahovej zákazky obsahuje

a) údaje o verejnom obstarávateľovi a informáciu o druhu verejného obstarávateľa,

b) informácie o predmete zákazky, najmä názov a druh zákazky, stručný opis predmetu zákazky s uvedením referenčného čísla (čísiel) zákazky podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV) a miesto dodania predmetu zákazky,

c) celkové množstvo alebo rozsah zákazky vrátane jej predpokladanej hodnoty,

d) druh postupu zadávania zákazky a pri použití výzvy na rokovanie, aj odôvodnenie jej použitia,

e) údaje o uzavretej zmluve, najmä dátum uzavretia zmluvy, počet predložených ponúk, počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov, údaje o úspešnom uchádzačovi a informáciu o zmluvnej cene,

f) doplňujúce informácie,

g) údaje o odborne spôsobilej osobe na verejné obstarávanie,

h) dátum odoslania informácie.

Príloha č. 10 k vyhláške č. 530/2009 Z. z.

Zoznam preberaných právnych aktov Európskej únie

1. Smernica 2004/17/ES Európskeho parlamentu a Rady z 31. marca 2004 o koordinácii postupov obstarávania subjektov pôsobiacich v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 6/zv. 7).

2. Smernica 2004/18/ES Európskeho parlamentu a Rady z 31. marca 2004 o koordinácii postupov pri zadávaní verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 6/zv. 7).

3. Smernica Komisie 2005/51/ES zo 7. septembra 2005, ktorou sa mení a dopĺňa príloha XX k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES a príloha VIII k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES o verejnom obstarávaní (Ú. v. EÚ, L 257, 1. 10. 2005).

4. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/75/ES zo 16. novembra 2005, ktorou sa opravuje smernica 2004/18/ES o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby (Ú. v. EÚ, L 323, 9. 12. 2005).