Nariadenie vlády č. 51/2009 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 752/2004 Z. z., ktorým sa vydávajú indikátory kvality na hodnotenie poskytovania zdravotnej starostlivosti v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 663/2005 Z. z.

Čiastka 26/2009
Platnosť od 27.02.2009
Účinnosť od 01.03.2009

OBSAH

51

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 18. februára 2009,

ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 752/2004 Z. z., ktorým sa vydávajú indikátory kvality na hodnotenie poskytovania zdravotnej starostlivosti v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 663/2005 Z. z.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 7 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 752/2004 Z. z., ktorým sa vydávajú indikátory kvality na hodnotenie poskytovania zdravotnej starostlivosti v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 663/2005 Z. z. sa mení takto:

Príloha znie:

„Príloha k nariadeniu vlády č. 752/2004 Z. z.

INDIKÁTORY KVALITY NA HODNOTENIE POSKYTOVANIA ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

Druh poskytovateľaHodnotená oblasť poskytovania zdravotnej starostlivosti Názov indikátoraPopis indikátoraHodnotené časové obdobieÚroveň indikátora a prípustná odchýlkaZdroj údajov
Poskytovateľ, ktorý poskytuje špecializovanú ambulantnú starostlivosťÚčinnosť
a primeranosť zdravotnej starostlivosti
Skríning rakoviny krčku maternicePomer počtu pacientiek, u ktorých bol vykonaný skríning krčka maternice, k počtu všetkých pacientiek v starostlivosti lekára vo veku 23 až 64 rokov1 rokÚroveň 0: Hodnota menšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky   Úroveň 1: Stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky  Úroveň 2: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky Zdravotné poisťovne
z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
Účinnosť
a primeranosť zdravotnej starostlivosti
Prevencia – gynekológiaPomer počtu pacientiek, u ktorých bola vykonaná gynekologická preventívna prehliadka (okrem vyšetrení v tehotenstve), k celkovému počtu kapitovaných pacientiek1 rokÚroveň 0: Hodnota menšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky  Úroveň 1: Stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky  Úroveň 2: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky Zdravotné poisťovne
z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
Výsledky zdravotnej starostlivosti Manažment chronickej starostlivosti – diabetológia Pomer prijatí do ústavnej zdravotnej starostlivosti
s dg. E10 – E14 pacientov dispenzarizovaných
v diabetologickej ambulancii k celkovému počtu pacientov dispenzarizovaných v diabetologickej ambulancii
1 rokÚroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky  Úroveň 1: Stredná hodnota vrátane dvojnásobku  štandardnej odchýlky  Úroveň 2: Hodnota menšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky Zdravotné poisťovne
z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
 Manažment chronickej starostlivosti – pneumológia Pomer prijatí do ústavnej zdravotnej starostlivosti
s dg. J45 astmatických pacientov dispenzarizovaných v pneumologickej ambulancii
k celkovému počtu astmatických pacientov dispenzarizovaných v pneumologickej ambulancii
1 rokÚroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky  Úroveň 1: Stredná hodnota vrátane dvojnásobku  štandardnej odchýlky   Úroveň 2: Hodnota menšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky Zdravotné poisťovne
z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
 Nepredpokladané prijatia do ústavnej starostlivosti po jednodňovej chirurgii Pomer pacientov, ktorí podstúpili  jednodňovú zdravotnú starostlivosť v označených špecifických odboroch a boli následne prijatí (do 72 hodín) do ústavnej zdravotnej starostlivosti, ku všetkým pacientom, ktorí podstúpili  jednodňovú zdravotnú starostlivosť v danom špecializačnom odbore1 rokÚroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky  Úroveň 1: Stredná hodnota vrátane dvojnásobku  štandardnej odchýlky  Úroveň 2: Hodnota menšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky Zdravotné poisťovne
z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
 Zubný kaz
u poistencov vo veku do 18 rokov
Pomer počtu zubných výplní u poistencov
vo veku do 18 rokov k celkovému počtu extrakcií
u poistencov vo veku do 18 rokov
1 rokÚroveň 0: Hodnota menšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky  Úroveň 1: Stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky   Úroveň 2: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky Zdravotné poisťovne
z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
 Zubný kaz
u poistencov vo veku nad 18 rokov
Pomer počtu zubných výplní u poistencov
vo veku nad 18 rokov k celkovému počtu extrakcií
u poistencov vo veku nad 18 rokov
1 rokÚroveň 0: Hodnota menšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky   Úroveň 1: Stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky  Úroveň 2: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky Zdravotné poisťovne
z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
Poskytovateľ, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosťVýsledky zdravotnej starostlivosti Úmrtnosť – celková   Pomer počtu úmrtí hospitalizovaných pacientov
k počtu všetkých hospitalizovaných pacientov
1 rokÚroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky  Úroveň 1: Stredná hodnota vrátane dvojnásobku  štandardnej odchýlky  Úroveň 2: Hodnota menšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky Zdravotné poisťovne
z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
 Úmrtnosť po perkutánnej koronárnej intervencii Pomer počtu úmrtí hospitalizovaných pacientov  po perkutánnej koronárnej intervencii do 30 dní
k počtu hospitalizovaných pacientov,  u ktorých bola vykonaná perkutánna koronárna intervencia
1 rokÚroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky  Úroveň 1: Stredná hodnota vrátane dvojnásobku  štandardnej odchýlky  Úroveň 2: Hodnota menšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky Zdravotné poisťovne
z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
 Úmrtnosť po zlomenine stehennej kosti Pomer počtu úmrtí hospitalizovaných pacientov so zlomeninou krčka stehennej kosti (dg. S72.0 až S72.9) do 30 dní po neodkladnom prijatí do ústavnej zdravotnej starostlivosti k počtu všetkých pacientov prijatých s touto diagnózou  (dg. S72.0 až S72.9) vo veku 65 rokov a viac1 rokÚroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky  Úroveň 1: Stredná hodnota vrátane dvojnásobku  štandardnej odchýlky  Úroveň 2: Hodnota menšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky Zdravotné poisťovne
z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
 Úmrtie na infarkt myokardu po neodkladnom prijatí (vek 35 – 74 rokov)Pomer počtu úmrtí hospitalizovaných pacientov
s infarktom myokardu (MKCH-10: I21 alebo I22) do 30 dní po neodkladnom prijatí do ústavnej zdravotnej starostlivosti k počtu všetkých pacientov prijatých s touto diagnózou vo veku 35 – 74 rokov
1 rokÚroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky  Úroveň 1: Stredná hodnota vrátane dvojnásobku  štandardnej odchýlky  Úroveň 2: Hodnota menšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky Zdravotné poisťovne
z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
 Úmrtie na akútnu mozgovo-cievnu príhodu  Pomer počtu úmrtí hospitalizovaných pacientov
s akútnou mozgovo-cievnou príhodou (MKCH-10: I61 – I64) do 30 dní po neodkladnom prijatí do ústavnej zdravotnej starostlivosti k počtu všetkých pacientov prijatých s touto diagnózou
1 rokÚroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky  Úroveň 1: Stredná hodnota vrátane dvojnásobku  štandardnej odchýlky   Úroveň 2: Hodnota menšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky Zdravotné poisťovne
z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
 Úmrtie po náhrade bedrového kĺbu  Pomer počtu úmrtí hospitalizovaných pacientov po náhrade bedrového kĺbu do 30 dní po výkone
v ústavnej zdravotnej starostlivosti k počtu všetkých hospitalizovaných pacientov, ktorí podstúpili náhradu bedrového kĺbu
1 rokÚroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky  Úroveň 1: Stredná hodnota vrátane dvojnásobku  štandardnej odchýlky   Úroveň 2: Hodnota menšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky Zdravotné poisťovne
z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
 Úmrtnosť po operačných výkonoch  Pomer počtu úmrtí hospitalizovaných pacientov  do 30 dní po operačnom výkone k celkovému počtu operovaných pacientov1 rokÚroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky   Úroveň 1: Stredná hodnota vrátane dvojnásobku  štandardnej odchýlky  Úroveň 2: Hodnota menšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky Zdravotné poisťovne
z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
 Úmrtnosť po intervenčných výkonoch  Pomer počtu úmrtí hospitalizovaných pacientov  do 30 dní po intervenčnom výkone v odboroch interná medicína, gastroenterológia, kardiológia 
k celkovému počtu pacientov podrobených intervenčným výkonom v uvedených odboroch
1 rokÚroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky  Úroveň 1: Stredná hodnota vrátane dvojnásobku  štandardnej odchýlky  Úroveň 2: Hodnota menšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky Zdravotné poisťovne
z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
 Materská úmrtnosťPomer počtu zomretých pacientiek v priamej príčinnej súvislosti s pôrodom k celkovému počtu pôrodov  na danom oddelení1 rokÚroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky  Úroveň 1: Stredná hodnota vrátane dvojnásobku  štandardnej odchýlky  Úroveň 2: Hodnota menšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky Zdravotné poisťovne
z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
 Rehospitalizo-  vanosť celková do 30 dní  Pomer počtu opakovaných hospitalizácií do 30 dní na tú istú skupinu diagnóz k počtu pacientov hospitalizovaných na tú istú skupinu diagnóz 1 rokÚroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky  Úroveň 1: Stredná hodnota vrátane dvojnásobku  štandardnej odchýlky  Úroveň 2: Hodnota menšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky Zdravotné poisťovne
z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
 Rehospitalizo-  vanosť celková do 90 dní  Pomer počtu opakovaných hospitalizácií do 90 dní na tú istú skupinu diagnóz k počtu pacientov hospitalizovaných na tú istú skupinu diagnóz 1 rokÚroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky  Úroveň 1: Stredná hodnota vrátane dvojnásobku  štandardnej odchýlky  Úroveň 2: Hodnota menšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky Zdravotné poisťovne
z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
 ReoperovanosťPomer počtu reoperovaných pacientov do 30 dní po prepustení po operačnom výkone k celkovému počtu operovaných pacientov1 rokÚroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky   Úroveň 1: Stredná hodnota vrátane dvojnásobku  štandardnej odchýlky  Úroveň 2: Hodnota menšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky Zdravotné poisťovne
z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
 Rehospitalizácia na J45.0 (Pneumónia)Pomer pacientov prijatých do ústavnej zdravotnej starostlivosti s dg. J12 až J18 do 30 dní po prepustení z ústavnej zdravotnej starostlivosti
s dg. J45.0 až J45.9 ku všetkým prepusteným pacientom, ktorí boli hospitalizovaní s  dg. J45.0 až J45.9
1 rokÚroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky  Úroveň 1: Stredná hodnota vrátane dvojnásobku  štandardnej odchýlky  Úroveň 2: Hodnota menšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky Zdravotné poisťovne
z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
 DekubityPomer počtu identifikovaných pacientov s dg. L89 vzniknutou počas hospitalizácie  ku všetkým hospitalizovaným pacientom v ústavnom zdravotníckom zariadení1 rokÚroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky  Úroveň 1: Stredná hodnota vrátane dvojnásobku  štandardnej odchýlky  Úroveň 2: Hodnota menšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky Zdravotné poisťovne
z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
 Nozokomiálna nákazaPomer identifikovaných prípadov nozokomiálnych infekcií počas poskytovania zdravotnej starostlivosti k celkovému počtu hospitalizovaných pacientov (týkajúcich sa predovšetkým katétrov
a intravenóznych kanýl)
1 rokÚroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky  Úroveň 1: Stredná hodnota vrátane dvojnásobku  štandardnej odchýlky   Úroveň 2: Hodnota menšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky Zdravotné poisťovne
z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
Účinnosť a primera-  nosť zdravotnej starostlivostiOperovanosť Pomer počtu operovaných pacientov k  počtu hospitalizovaných pacientov na oddeleniach chirurgických odborov1 rokÚroveň 0: Hodnota menšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky  Úroveň 1: Stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky  Úroveň 2: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky Zdravotné poisťovne
z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
Vnímanie starostllivosti pacientom Spokojnosť pacientaPrieskum štandardizovaným dotazníkom. Podľa metodiky zdravotných poisťovní zabezpečujúcej reprezentatívnosť pre každé oddelenie1 rokÚroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky  Úroveň 1: Stredná hodnota vrátane dvojnásobku  štandardnej odchýlky   Úroveň 2: Hodnota menšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky Zdravotné poisťovne
z údajov od poistencov
Poskytovateľ, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť pre dospelýchVýsledky zdravotnej starostlivosti Index prevencie
u dospelých poistencov
Pomer počtu poistencov, u ktorých bola vykonaná preventívna prehliadka, k celkovému počtu kapitovaných poistencov1 rokÚroveň 0: Hodnota menšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky  Úroveň 1: Stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky  Úroveň 2: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky Zdravotné poisťovne
z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
 Pacienti vyšetrení na ambulancii  lekárskej služby prvej pomoci  pre dospelýchPomer počtu kapitovaných pacientov ošetrených počas lekárskej služby prvej pomoci k počtu kapitovaných poistencov (týka sa pacientov
v starostlivosti hodnoteného lekára všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre dospelých)
1 rokÚroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky  Úroveň 1: Stredná hodnota vrátane dvojnásobku  štandardnej odchýlky  Úroveň 2: Hodnota menšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky Zdravotné poisťovne
z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
 Úroveň návštevnosti dospelých poistencovPomer počtu návštev  u pacienta (výkony č. 25, 26, 29)  k  počtu kapitovaných  poistencov1 rokÚroveň 0: Hodnota menšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky  Úroveň 1: Stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky  Úroveň 2: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky Zdravotné poisťovne
z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
Účinnosť
a primeranosť zdravotnej starostlivosti
Manažment akútnej starostlivostiPomer počtu neodkladných prijatí do ústavnej zdravotnej starostlivosti pre vybrané diagnózy 
k počtu kapitovaných poistencov, vybrané dg.: H66.0, H66.4, H66.9; J02.0, J02.8, J02.9; J03.0; J03.8, J03.9; J04.0; J06.0, J06.8, J06.9; J31.0, J31.2; N30
1 rokÚroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky  Úroveň 1: Stredná hodnota vrátane dvojnásobku  štandardnej odchýlky  Úroveň 2: Hodnota menšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky Zdravotné poisťovne
z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
 Manažment chronickej starostlivosti dospelých poistencovPomer počtu neodkladných prijatí do ústavnej zdravotnej starostlivosti pre vybrané diagnózy
k počtu kapitovaných poistencov, vybrané dg.: J45.0, J45.1, J45.8, J45.9; J46; E10; E11; E12; E13; E14
1 rokÚroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky  Úroveň 1: Stredná hodnota vrátane dvojnásobku  štandardnej odchýlky  Úroveň 2: Hodnota menšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky Zdravotné poisťovne
z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
Poskytovateľ, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť pre deti
a dorast
Výsledky zdravotnej starostlivostiIndex prevencie
u poistencov
do 1 roku veku
Pomer počtu vykonaných preventívnych prehliadok u poistencov  v prvom roku veku
k počtu kapitovaných poistencov  do 1 roku veku
1 rokÚroveň 0: Hodnota menšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky  Úroveň 1: Stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky  Úroveň 2: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky Zdravotné poisťovne
z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
 Index prevencie
u poistencov vo veku 11 a 17 rokov
Pomer počtu vykonaných preventívnych vyšetrení celkového cholesterolu v 11. a 17. roku života (výkon č. 159b) u poistencov k celkovému počtu poistencov v tejto vekovej skupine v starostlivosti lekára1 rokÚroveň 0: Hodnota menšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky  Úroveň 1: Stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky   Úroveň 2: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky Zdravotné poisťovne
z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
 Pacienti vyšetrení na ambulancii lekárskej služby prvej pomoci pre deti a dorastPomer počtu kapitovaných pacientov ošetrených počas lekárskej služby prvej pomoci k počtu kapitovaných poistencov (týka sa pacientov
v starostlivosti hodnoteného lekára všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre deti
a dorast)
1 rokÚroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky  Úroveň 1: Stredná hodnota vrátane dvojnásobku  štandardnej odchýlky  Úroveň 2: Hodnota menšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky Zdravotné poisťovne
z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
 Úroveň návštevnosti detí
a dorastu
Pomer počtu  návštev v domácnosti (výkony č. 25, 26, 29)  k počtu kapitovaných poistencov 1 rokÚroveň 0: Hodnota menšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky   Úroveň 1: Stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky  Úroveň 2: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky Zdravotné poisťovne
z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
Účinnosť
a primeranosť zdravotnej strostlivosti
Manažment akútnej starostlivosti u detí a dorastuPomer počtu neodkladných prijatí do ústavnej zdravotnej starostlivosti pre vybrané diagnózy
k počtu kapitovaných poistencov, vybrané dg.: H66.0, H66.4, H66.9; J02.0, J02.8, J02.9; J03.0; J03.8, J03.9; J04.0; J06.0, J06.8, J06.9; J31.0, J31.2; N30
1 rokÚroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky  Úroveň 1: Stredná hodnota vrátane dvojnásobku  štandardnej odchýlky  Úroveň 2: Hodnota menšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky Zdravotné poisťovne
z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

EKONOMICKÉ INDIKÁTORY NA HODNOTENIE POSKYTOVANIA ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

Druh poskytovateľaHodnotená oblasť poskytovania zdravotnej starostlvostiNázov indikátoraPopis indikátoraHodnotené časové obdobieÚroveň indikátora a prípustná odchýlkaZdroj údajov
Poskytovateľ, ktorý poskytuje špecializovanú ambulantnú starostlivosťEfektívnosť využitia zdrojovIndikovanie výkonov spoločných vyšetrovacích
a liečebných zložiek poskytovateľom špecializovanej ambulantnej starostlivosti
Pomer priemerných nákladov na výkony spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek  indikované jednému jednoznačne identifikovanému pacientovi poskytovateľom špecializovanej ambulantnej starostlivosti 
k priemerným nákladom na výkony spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek  indikované jednému pacientovi všetkými poskytovateľmi špecializovanej ambulantnej starostlivosti  príslušnej odbornosti
1 rokÚroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky  Úroveň 1: Stredná hodnota vrátane dvojnásobku  štandardnej odchýlky  Úroveň 2: Hodnota menšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky Zdravotné poisťovne
z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
Poskytovateľ, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú starostlivosťEfektívnosť využitia zdrojovIndikovanie výkonov spoločných vyšetrovacích
a liečebných zložiek poskytovateľom všeobecnej ambulantnej starostlivosti
Pomer priemerných nákladov na výkony spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek  indikované jednému jednoznačne identifikovanému pacientovi poskytovateľom všeobecnej ambulantnej starostlivosti 
k priemerným nákladom na výkony spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek  indikované jednému pacientovi všetkými poskytovateľmi všeobecnej ambulantnej starostlivosti  príslušnej odbornosti
1 rokÚroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky  Úroveň 1: Stredná hodnota vrátane dvojnásobku  štandardnej odchýlky  Úroveň 2: Hodnota menšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky Zdravotné poisťovne
z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
Poskytovateľ, ktorý poskytuje špecializovanú ambulantnú starostlivosťEfektívnosť využitia zdrojovIndikovanie výkonov dopravnej služby poskytovateľom špecializovanej ambulantnej starostlivosti Pomer nákladov na výkony dopravnej služby indikované poskytovateľom špecializovanej ambulantnej starostlivosti  k celkovým nákladom na výkony dopravnej služby1 rokÚroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky   Úroveň 1: Stredná hodnota vrátane dvojnásobku  štandardnej odchýlky  Úroveň 2: Hodnota menšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky Zdravotné poisťovne
z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
Poskytovateľ, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú starostlivosťEfektívnosť využitia zdrojovIndikovanie výkonov dopravnej služby poskytovateľom všeobecnej  ambulantnej starostlivosti Pomer nákladov na výkony dopravnej služby indikované poskytovateľom všeobecnej ambulantnej starostlivosti  k celkovým nákladom na výkony dopravnej služby1 rokÚroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky  Úroveň 1: Stredná hodnota vrátane dvojnásobku  štandardnej odchýlky  Úroveň 2: Hodnota menšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky Zdravotné poisťovne
z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
Poskytovateľ, ktorý poskytuje  špecializovanú ambulantnú starostlivosťEfektívnosť využitia zdrojovFrekvencia pacientov
v špecializovanej ambulantnej starostlivosti 
Pomer počtu jednoznačne identifikovaných pacientov vyšetrených v ambulancii špecializovanej ambulantnej starostlivosti
k celkovému počtu pacientov ošetrených
v ambulancii v sledovanom období
1 rokÚroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky  Úroveň 1: Stredná hodnota vrátane dvojnásobku  štandardnej odchýlky   Úroveň 2: Hodnota menšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky Zdravotné poisťovne
z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
Poskytovateľ, ktorý poskytuje  všeobecnú ambulantnú starostlivosťEfektívnosť využitia zdrojovFrekvencia pacientov vo všeobecnej ambulantnej starostlivosti  Pomer počtu jednoznačne identifikovaných pacientov vyšetrených v ambulancii všeobecnej ambulantnej starostlivosti k celkovému počtu pacientov ošetrených v ambulancii v sledovanom období1 rokÚroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky  Úroveň 1: Stredná hodnota vrátane dvojnásobku  štandardnej odchýlky   Úroveň 2: Hodnota menšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky Zdravotné poisťovne
z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
Poskytovateľ, ktorý poskytuje  špecializovanú ambulantnú starostlivosťEfektívnosť využitia zdrojovPreskripcia liekov
v špecializovanej
ambulantnej
starostlivosti
Pomer priemerných nákladov na lieky predpísané a odporučené poskytovateľom špecializovanej ambulantnej starostlivosti  jednému jednoznačne identifikovanému pacientovi k priemerným nákladom na lieky predpísané a odporučené jednému pacientovi všetkými poskytovateľmi špecializovanej ambulantnej starostlivosti 
v príslušnej odbornosti
1 rokÚroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky  Úroveň 1: Stredná hodnota vrátane dvojnásobku  štandardnej odchýlky  Úroveň 2: Hodnota menšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky Zdravotné poisťovne
z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
Poskytovateľ, ktorý poskytuje špecializovanú ambulantnú starostlivosťEfektívnosť využitia zdrojovPreskripcia zdravotníckych pomôcok
v špecializovanej ambulantnej starostlivosti
Pomer priemerných nákladov na zdravotnícke pomôcky predpísané poskytovateľom špecializovanej ambulantnej starostlivosti  jednému jednoznačne identifikovanému pacientovi k priemerným nákladom na zdravotnícke pomôcky predpísané jednému pacientovi všetkými poskytovateľmi špecializovanej ambulantnej starostlivosti 
v príslušnej odbornosti
1 rokÚroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky  Úroveň 1: Stredná hodnota vrátane dvojnásobku  štandardnej odchýlky  Úroveň 2: Hodnota menšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky Zdravotné poisťovne
z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
Poskytovateľ, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú starostlivosťEfektívnosť využitia zdrojovPreskripcia liekov vo všeobecnej  ambulantnej starostlivosti  Pomer priemerných nákladov na lieky predpísané poskytovateľom všeobecnej ambulantnej starostlivosti  (len vlastná preskripcia) jednému jednoznačne identifikovanému pacientovi
k priemerným nákladom na lieky predpísané jednému pacientovi všetkými poskytovateľmi všeobecnej ambulantnej starostlivosti v príslušnej odbornosti
1 rokÚroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky  Úroveň 1: Stredná hodnota vrátane dvojnásobku  štandardnej odchýlky  Úroveň 2: Hodnota menšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky Zdravotné poisťovne
z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
Poskytovateľ, ktorý poskytuje
v príslušnom odbore ústavnú zdravotnú
a jednodňovú starostlivosť
Efektívnosť využitia zdrojovJednodňová starostlivosťPomer počtu výkonov v príslušnom odbore poskytnutých formou jednodňovej starostlivosti
k celkovému počtu identických  výkonov poskytnutých v ústavnej starostlivosti
v príslušnom odbore
1 rokÚroveň 0: Hodnota väčšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky  Úroveň 1: Stredná hodnota vrátane dvojnásobku  štandardnej odchýlky  Úroveň 2: Hodnota menšia ako stredná hodnota vrátane dvojnásobku štandardnej odchýlky Zdravotné poisťovne
z údajov od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
".

Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. marca 2009.


Robert Fico v. r.