Nariadenie vlády č. 50/2009 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 438/2006 Z. z. o nežiaducich látkach v krmivách a o iných ukazovateľoch bezpečnosti a použiteľnosti krmív v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 430/2007 Z. z.

Čiastka 26/2009
Platnosť od 27.02.2009
Účinnosť od 01.03.2009

OBSAH

50

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 18. februára 2009,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 438/2006 Z. z. o nežiaducich látkach v krmivách a o iných ukazovateľoch bezpečnosti a použiteľnosti krmív v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 430/2007 Z. z.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 438/2006 Z. z. o nežiaducich látkach v krmivách a o iných ukazovateľoch bezpečnosti a použiteľnosti krmív v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 430/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V prílohe č. 1 položky 3, 14 a 21 znejú:

„3. Fluór (F)3)Kŕmne suroviny,
okrem:
krmív živočíšneho pôvodu, okrem morských kôrovcov,
ako napr. morský krill,
morských kôrovcov, ako napr. morský krill,
fosfátov,
uhličitanu vápenatého,
oxidu horečnatého,
zvápenatených morských rias.
150


500
3 000
2 000
350
600
1 000
Vermikulit (E 561)3 000
Doplnkové krmivá s obsahom ≤ 4 % fosforu500
Doplnkové krmivá s obsahom > 4 % fosforu125 mg na 1 % fosforu
Kompletné krmivá,
okrem:
150
 kompletných krmív pre hovädzí dobytok, ovce a kozy
     1.  v laktácii,            
     1.  ostatné,
kompletných krmív pre ošípané,
kompletných krmív pre hydinu,
kompletných krmív pre kurčatá

30
50
100
350
250
kompletných krmív pre ryby350
14. Semená burín
a nepomleté a nerozdrvené
plody obsahujúce alkaloidy,
glukozidy alebo iné toxické
látky samostatne alebo
v kombinácii vrátane
Všetky krmivá  3 000
durmana obyčajného (Datura stramonium L.) 1 000
21. DDT [súčet DDT-,
DDD- (alebo TDE-)
a DDE- izomérov
vyjadrený ako DDT]
Všetky krmivá okrem tukov a olejov. Tuky a oleje.0,05
0,5“.

2. V prílohe č. 1 sa vypúšťajú položky 28, 29 a 31.

3. Príloha č. 1 sa dopĺňa tabuľkou, ktorá znie:

„Najvyššie prípustné množstvá kokcidiostatík a histomoniostatík
Nežiaduca látkaKrmivá pre necieľové druhy zvieratNajvyššie prípustné množstvo
v mg/kg krmiva v prepočte
na 12 % vlhkosť
1. lasalocid sodnýKŕmne suroviny 1,25
Kŕmne zmesi pre: 
– psy, teľatá, králiky, koňovité, dojné zvieratá, hydinu v znáške, morky (nad 12 týždňov veku) a odchov kurčiat (nad 16 týždňov veku),1,25
– výkrm kurčiat, odchov kurčiat (do 16 týždňov veku) a morky (do 12 týždňov veku) v období pred zabitím, počas ktorého je používanie lasalocidu zakázané (krmivo určené na obdobie ochrannej lehoty),1,25
– iné druhy zvierat.3,75
Premixy do krmív, v ktorých nie je povolené používanie lasalocidu.*)
2. narazínKŕmne suroviny 0,7
Kŕmne zmesi pre: 
– morky, králiky, koňovité, hydinu v znáške a odchov kurčiat (nad 16 týždňov veku),0,7
– výkrm kurčiat v období pred zabitím, počas ktorého je používanie narazínu zakázané (krmivo určené na obdobie ochrannej lehoty),0,7
– iné druhy zvierat. 2,1
Premixy do krmív, v ktorých nie je povolené používanie narazínu.*)
3. salinomycinát sodnýKŕmne suroviny0,7
Kŕmne zmesi pre: 
– koňovité, morky, hydinu v znáške a odchov kurčiat (nad 12 týždňov veku),0,7
– výkrm kurčiat, odchov kurčiat (do 12 týždňov veku) a výkrm králikov v období pred zabitím, počas ktorého je používanie salinomycinátu sodného zakázané (krmivo určené na obdobie ochrannej lehoty),0,7
– iné druhy zvierat.2,1
Premixy do krmív, v ktorých nie je povolené používanie salinomycinátu sodného.*)
4. monenzinát sodnýKŕmne suroviny1,25
Kŕmne zmesi pre: 
– koňovité, psy, malé prežúvavce (ovce a kozy), kačice, hovädzí dobytok, dojnice, hydinu v znáške, odchov kurčiat (nad 16 týždňov veku) a morky (nad 16 týždňov veku),1,25
– výkrm kurčiat, odchov kurčiat (do 16 týždňov veku) a morky (do 16 týždňov veku) v období pred zabitím, počas ktorého je používanie monenzinátu sodného zakázané (krmivo určené na obdobie ochrannej lehoty),1,25
– iné druhy zvierat.3,75
Premixy do krmív, v ktorých nie je povolené používanie monenzinátu sodného.*)
5. semduramycinát sodnýKŕmne suroviny0,25
Kŕmne zmesi pre: 
– hydinu v znáške a odchov kurčiat (nad 16 týždňov veku),0,25
– výkrm kurčiat v období pred zabitím, počas ktorého je používanie semduramycinátu sodného zakázané (krmivo určené na obdobie ochrannej lehoty),0,25
– iné druhy zvierat.0,75
Premixy do krmív, v ktorých nie je povolené používanie semduramycinátu sodného. 
6. maduramycín amónny alfaKŕmne suroviny0,05
Kŕmne zmesi pre: 
– koňovité, králiky, morky (nad 16 týždňov veku), hydinu v znáške a odchov kurčiat (nad 16 týždňov veku),0,05
– výkrm kurčiat a morky (do 16 týždňov veku) v období pred zabitím, počas ktorého je používanie maduramycínu amónneho alfa zakázané (krmivo určené na obdobie ochrannej lehoty),0,05
– iné druhy zvierat.0,15
Premixy do krmív, v ktorých nie je povolené používanie maduramycínu amónneho alfa.*)
7. robenidín hydrochloridKŕmne suroviny0,7
Kŕmne zmesi pre: 
– hydinu v znáške a odchov kurčiat (nad 16 týždňov),0,7
– výkrm kurčiat, výkrm králikov, chov králikov a morky v období pred zabitím, počas ktorého je používanie robenidínu hydrochloridu zakázané (krmivo určené na obdobie ochrannej lehoty),0,7
– iné druhy zvierat.2,1
Premixy do krmív, v ktorých nie je povolené používanie robenidínu hydrochloridu.*)
8. dekochinátKŕmne suroviny0,4
Kŕmne zmesi pre: 
– hydinu v znáške a odchov kurčiat (nad 16 týždňov veku),0,4
– výkrm kurčiat v období pred zabitím, počas ktorého je používanie dekochinátu zakázané (krmivo určené na obdobie ochrannej lehoty),0,4
– iné druhy zvierat.1,2
Premixy do krmív, v ktorých nie je povolené používanie dekochinátu.*)
9. halofuginón hydrobromidKŕmne suroviny0,03
Kŕmne zmesi pre: 
– hydinu v znáške a odchov kurčiat (nad 16 týždňov veku) a morky (nad 12 týždňov veku),0,03
– výkrm kurčiat a morky (do 12 týždňov veku) v období pred zabitím, počas ktorého je používanie halofuginón hydrobromidu zakázané (krmivo určené na obdobie ochrannej lehoty),0,03
– iné druhy zvierat okrem odchovu kurčiat (do 16 týždňov veku).0,09
Premixy do krmív, v ktorých nie je povolené používanie halofuginón hydrobromidu.*)
10. nikarbazínKŕmne suroviny0,5
Kŕmne zmesi pre: 
– koňovité, hydinu v znáške a odchov kurčiat (nad 16 týždňov veku),0,5
– výkrm kurčiat v období pred zabitím, počas ktorého je používanie nikarbazínu (v kombinácii s narazínom) zakázané (krmivo určené na obdobie ochrannej lehoty),0,5
– iné druhy zvierat.1,5
Premixy do krmív, v ktorých nie je povolené používanie nikarbazínu.*)
11. diklazurilKŕmne suroviny 0,01
Kŕmne zmesi pre: 
– hydinu v znáške, odchov kurčiat (nad 16 týždňov veku) a výkrm moriek (nad 12 týždňov veku),0,01
– výkrm a chov králikov v období pred zabitím, počas ktorého je používanie diklazurilu zakázané (krmivo určené na obdobie ochrannej lehoty),0,01
– iné druhy zvierat okrem odchovu kurčiat (do 16 týždňov veku), výkrm kurčiat a výkrm moriek (do 12 týždňov veku).0,03
Premixy do krmív, v ktorých nie je povolené používanie diklazurilu.*)

*) Najvyššie prípustné množstvo látky v premixe je také množstvo, ktoré nemá za následok vyššie množstvo látky, ako je 50 % najvyššieho prípustného množstva látky stanoveného v krmive, pri dodržiavaní návodu na použitie premixu.“.

4. Príloha č. 4 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 438/2006 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/32/ES zo 7. mája 2002 o nežiaducich látkach v krmivách pre zvieratá (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 36) v znení smernice Komisie 2003/57/ES zo 17. júna 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 39), smernice Komisie 2003/100/ES z 31. októbra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 40), smernice Komisie 2005/8/ES z 27. januára 2005 (Ú. v. EÚ L 27, 29. 1. 2005), smernice Komisie 2005/86/ES z 5. decembra 2005 (Ú. v. EÚ L 318, 6. 12. 2005), smernice Komisie 2005/87/ES z 5. decembra 2005 (Ú. v. EÚ L 318, 6. 12. 2005), smernice Komisie 2006/13/ES z 3. februára 2006 (Ú. v. EÚ L 32, 4. 2. 2006), smernice Komisie 2006/77/ES z 29. septembra 2006 (Ú. v. EÚ L 271, 30. 9. 2006).

2. Smernica Komisie 2008/76/ES z 25. júla 2008, ktorou sa mení a dopĺňa príloha I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/32/ES o nežiaducich látkach v krmivách pre zvieratá. (Ú. v. EÚ L 198, 26. 7. 2008).

3. Smernica Komisie 2009/8/ES z 10. februára 2009, ktorou sa mení a dopĺňa príloha I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/32/ES, pokiaľ ide o najvyššie obsahy nevyhnutného prenosu kokcidiostatík a histomonostatík do necieľového krmiva.“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. marca 2009.


Robert Fico v. r.