Nariadenie vlády č. 480/2009 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 199/2005 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty v znení neskorších predpisov

Čiastka 167/2009
Platnosť od 25.11.2009
Účinnosť od 01.12.2009

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.12.2009 Aktuálne znenie