Zákon č. 467/2009 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

Čiastka 165/2009
Platnosť od 21.11.2009
Účinnosť od 01.12.2009

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.12.2009 Aktuálne znenie