Nariadenie vlády č. 46/2009 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú požiadavky na aerosólové rozprašovače

(v znení č. 300/2013 Z. z., 217/2017 Z. z.)

Čiastka 25/2009
Platnosť od 26.02.2009
Účinnosť od 12.02.2018
Redakčná poznámka

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 11. apríla 2009 okrem § 1 až 3, 5 až 7, ktoré nadobudnú účinnosť 29. apríla 2010.