Oznámenie č. 446/2009 Z. z.Oznámenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o vydaní výnosu o podrobnostiach poskytovania dotácií zo štátneho rozpočtu na náhradu škody požičiavateľovi vzniknutej pri dočasnom dovoze predmetu kultúrnej hodnoty na územie Slovenskej republiky na účely prezentácie na území Slovenskej republiky

Čiastka 155/2009
Platnosť od 05.11.2009
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. decembra 2009.

446

OZNÁMENIE

Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky podľa § 6 ods. 13 zákona č. 207/2009 Z. z. o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty a o doplnení zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydalo

výnos zo 14. októbra 2009 č. MK-3424/2009-10/10 501 o podrobnostiach poskytovania dotácií zo štátneho rozpočtu na náhradu škody požičiavateľovi vzniknutej pri dočasnom dovoze predmetu kultúrnej hodnoty na územie Slovenskej republiky na účely prezentácie na území Slovenskej republiky.

Výnos ustanovuje podrobnosti poskytovania dotácií zo štátneho rozpočtu na náhradu škody požičiavateľovi vzniknutej pri dočasnom dovoze predmetu kultúrnej hodnoty na územie Slovenskej republiky na účely prezentácie na území Slovenskej republiky.

Výnos nadobúda účinnosť 1. decembra 2009.

Výnos sa uverejní vo Zvestiach Ministerstva školstva Slovenskej republiky a Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 9 – 10/2009.

Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky.