Vyhláška č. 436/2009 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Senianske rybníky

Čiastka 152/2009
Platnosť od 30.10.2009
Účinnosť od 01.11.2009

436

VYHLÁŠKA

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

zo 17. septembra 2009,

ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Senianske rybníky

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 26 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny ustanovuje:


§ 1

(1) Vyhlasuje sa Chránené vtáčie územie Senianske rybníky (ďalej len „chránené vtáčie územie“) na účel zabezpečenia priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov brehára čiernochvostého, bučiaka trsťového, bučiaka nočného, kalužiaka červenonohého, kane močiarnej, lyžičiara bieleho, rybára bahenného, šabliarky modronohej, volavky bielej, volavky purpurovej, volavky striebristej a zabezpečenia podmienok ich prežitia a rozmnožovania.

(2) Chránené vtáčie územie sa nachádza v okrese Michalovce v katastrálnych územiach Hažín, Iňačovce a Senné a v okrese Sobrance v katastrálnych územiach Blatná Polianka a Blatné Remety.

(3) Chránené vtáčie územie má výmeru 2 668,47 hektára; hranice chráneného vtáčieho územia sú vymedzené v prílohe č. 1.

§ 2

Za činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia, sa považuje

a) vjazd alebo státie s motorovým vozidlom mimo ciest a miestnych komunikácií a časti chráneného vtáčieho územia uvedeného v prílohe č. 2 okrem motorového vozidla slúžiaceho na obhospodarovanie pozemku alebo patriaceho vlastníkovi (správcovi, nájomcovi) pozemku a osôb vykonávajúcich povinnosti podľa osobitných predpisov,1)

b) budovanie alebo vyznačovanie turistického chodníka, bežeckej trasy alebo cyklotrasy,

c) uskutočňovanie verejných telovýchovných, športových alebo turistických podujatí, ako aj iných verejnosti prístupných spoločenských podujatí od 1. marca do 30. júna, okrem podujatí konaných v športových alebo rekreačných areáloch na to určených,

d) táborenie, stanovanie alebo zakladanie ohňa okrem časti chráneného vtáčieho územia uvedeného v prílohe č. 2,

e) voľný pohyb psa okrem psa používaného na plnenie úloh podľa osobitných predpisov2) alebo poľovne upotrebiteľného psa,3)

f) zmena druhu pozemku z trvalého trávneho porastu4) na iný druh poľnohospodárskeho pozemku,5)

g) zasahovanie do litorálnej alebo pobrežnej vegetácie, vrátane vegetácie na dne vypustených rybníkov, ak tak určí obvodný úrad životného prostredia,

h) aplikovanie chemických látok, priemyselných hnojív alebo pesticídov okrem ich aplikácie na ornej pôde a aplikácie pri chove rýb alebo veterinárnej starostlivosti o poľovnú zver,

i) rozorávanie trvalých trávnych porastov, okrem ich obnovy,

j) mechanizované kosenie alebo mulčovanie existujúcich trvalých trávnych porastov od 1. mája do 30. júna spôsobom od okrajov do stredu na súvislej ploche väčšej ako 0,5 hektára,

k) kosenie, mulčovanie alebo pasenie hospodárskych zvierat na hniezdnych lokalitách brehára čiernochvostého a kalužiaka červenonohého, ak tak určí obvodný úrad životného prostredia.

§ 3

Mapy, v ktorých sú zakreslené hranice chráneného vtáčieho územia, sú uložené na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky, na Krajskom úrade životného prostredia v Košiciach, na Obvodnom úrade životného prostredia v Michalovciach a na Obvodnom úrade životného prostredia v Sobranciach.


§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembra 2009.


Dušan Čaplovič v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 436/2009 Z. z.

VYMEDZENIE HRANÍC CHRÁNENÉHO VTÁČIEHO ÚZEMIA

Chránené vtáčie územie je vymedzené v teréne podľa katastrálnych máp so stavom katastra nehnuteľností k 1. januáru 2005, z ktorých bola hranica chráneného vtáčieho územia prenesená do Základných máp v mierke 1: 50 000 týchto nomenklatúr:

Sobrance 38 – 23

Veľké Kapušany 38 – 41

Vonkajšia hranica

Vonkajšia hranica chráneného vtáčieho územia sa začína na moste prechádzajúcom cez kanál Čierna voda, zatáča sa juhozápadným smerom, pokračuje po pravom brehu kanála Čierna voda po prúde, kopíruje breh kanála až po sútok s Čečehovským kanálom, kde sa zatáča na juhovýchod, pokračuje po katastrálnej hranici Senného a Stretavy až po dovodňovací kanál, kde sa zatáča severovýchodne. Pokračuje proti prúdu odvodňovacieho kanála po ľavom brehu až po sútok s Hradeníckym kanálom, po ktorom pokračuje východným a následne severovýchodným smerom po kótu Planá, kde sa zatáča na sever až po napojenie k melioračnému kanálu, ktorým pokračuje východným smerom po katastrálnu hranicu rozdeľujúcu Senné a Bežovce. Tu sa stáča na sever a následne na severozápad a pokračuje k nasledujúcemu odvodňovaciemu kanálu, na ktorý sa napája, a pokračuje po prúde severovýchodným smerom až po Sobranecký kanál. Pokračuje po pravom brehu Sobraneckého kanála severovýchodným smerom ku kóte Poliansky breh, odkiaľ pokračuje pravým brehom Okny až po melioračný kanál, ktorým pokračuje severozápadným, následne severným smerom až k nápustnému kanálu rybničnej sústavy. Prechádza kanál a pokračuje severným smerom po odvodňovacom kanáli, následne sa stáča severozápadným smerom až k účelovej komunikácii z obce Blatné Remety, pokračuje severozápadným smerom okrajom lúky až po kanál Čierna voda, ktorého ľavým brehom pokračuje až po ústie melioračného kanála, kde sa stáča západným smerom a pokračuje na západ po hranicu katastrov Hažín a Jastrabie pri Michalovciach. Pokračuje hranicou katastrov až po Horný kanál, následne Blatský kanál k ústiu Iňačovského kanála. Pokračuje juhozápadným smerom po Iňačovskom kanále k mostu vedúcemu od obce Iňačovce, následne pokračuje južným smerom Iňačovským kanálom, následne pokračuje juhovýchodným smerom okrajom lúky až k odvodňovaciemu kanálu severne od obce Senné. Týmto kanálom pokračuje severozápadným smerom až po záhrady obce Senné, kde sa stáča na juhovýchod, obchádzajúc záhrady východným smerom až po odvodňovací kanál, po ktorom pokračuje východným smerom, potom sa stáča na juhovýchod a obchádzajúc záhrady obce pokračuje ku kanálu Čierna voda a po pravej strane tohto kanála pokračuje až k mostu prechádzajúcemu cez kanál Čierna voda.

Zoznam parciel chráneného vtáčieho územia

Okres Michalovce

Katastrálne územie Hažín:

567, 568, 569, 570, 571, 572/1, 572/2, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582/1, 582/2, 599, 600/1, 600/2, 601

Katastrálne územie Iňačovce:

641, 660, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670/1, 670/2, 671/1, 671/2, 671/3, 672, 673, 674, 675/1, 675/2, 676, 677/2, 677/3, 677/4, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684/1, 684/2, 685, 686/1, 686/2, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779

Katastrálne územie Senné:

799 časť, 808, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830 časť, 831 časť, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 879 časť, 890/0/1, 890/0/2, 890/0/3, 891, 892/0/1, 892/0/2, 892/0/3, 896/1, 896/2, 896/3, 897, 898, 899/0/1, 899/0/2, 900/0/1, 900/0/2, 901, 902, 903, 904, 905/1, 905/2, 905/3, 906, 907, 909/0/1, 909/0/2, 910, 911, 912, 913

Okres Sobrance

Katastrálne územie Blatná Polianka:

341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351/1, 351/2, 351/3, 352/1, 352/2, 352/3, 352/4, 352/5, 352/6, 353, 354/1, 354/2, 355, 358, 359, 360, 361, 375/2, 376, 377, 378, 389, 390, 391, 392, 393, 395 časť, 396, 397, 400 časť, 404

Katastrálne územie Blatné Remety:

373, 374, 375, 376, 377, 381, 406/2 časť, 411 časť, 413, 415

Príloha č. 2 k vyhláške č. 436/2009 Z. z.

VYMEDZENIE RYBNIČNEJ SÚSTAVY

Rybničná sústava je vymedzená na týchto parcelách v okrese Michalovce v katastrálnych územiach Iňačovce a Senné.

Katastrálne územie Iňačovce:

691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779

Katastrálne územie Senné:

832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844

Poznámky pod čiarou

1) Napríklad zákon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov, zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov, zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.

2) Napríklad § 25 zákona č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení zákona č. 393/2008 Z. z., § 53 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.

3) § 26 ods. 1 písm. o) zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

4) Príloha č. 2 k vyhláške Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 79/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľnosti a o zápise vlastníckych a iných práv nehnuteľností (katastrálny zákon).

5) § 9 ods.1 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 219/2008 Z. z.