Vyhláška č. 435/2009 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Dubnické štrkovisko

Čiastka 152/2009
Platnosť od 30.10.2009
Účinnosť od 01.11.2009

435

VYHLÁŠKA

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

zo 17. septembra 2009,

ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Dubnické štrkovisko

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 26 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny ustanovuje:


§ 1

(1) Účelom vyhlásenia Chráneného vtáčieho územia Dubnické štrkovisko (ďalej len „chránené vtáčie územie“) je zachovanie biotopov rybára riečneho (Sterna hirundo) a zabezpečenie jeho prežitia a rozmnožovania.

(2) Chránené vtáčie územie sa nachádza v okrese Ilava v katastrálnych územiach Borčice a Dubnica nad Váhom, v okrese Trenčín v katastrálnom území Nemšová.

(3) Chránené vtáčie územie má výmeru 40,77 ha; jeho územie je vymedzené v prílohe.

§ 2

Za činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia, sa považuje

a) vstupovanie na ostrovy od 16. marca do 30. júna,

b) vysádzanie drevín na ostrovoch,

c) vykonávanie práva rybárstva od 16. marca do 30. júna,

d) vykonávanie rekreačných a športových aktivít, najmä kúpanie, člnkovanie, vchádzanie a státie s motorovým člnom, vodným skútrom a iným plavidlom od 16. marca do 30. júna,

e) vjazd alebo státie s motorovým vozidlom mimo ciest a miestnych komunikácií okrem motorového vozidla slúžiaceho na obhospodarovanie pozemku alebo patriaceho vlastníkovi (správcovi, nájomcovi) pozemku a osôb vykonávajúcich povinnosti podľa osobitných predpisov,1)

f) uskutočňovanie verejných telovýchovných, športových a turistických podujatí, ako aj iných verejnosti prístupných spoločenských podujatí od 16. apríla do 30. júna,

g) táborenie a bivakovanie od 16. apríla do 30. júna,

h) voľný pohyb psov,

i) budovanie a vyznačenie turistického chodníka, cyklotrasy alebo táboriska,

j) vykonávanie práva poľovníctva okrem práv poľovnej stráže od 16. apríla do 30. júna.

§ 3

Mapy, v ktorých sú zakreslené hranice chráneného vtáčieho územia, sú uložené na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky, na Krajskom úrade životného prostredia v Trenčíne a na Obvodnom úrade životného prostredia v Trenčíne.


§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembra 2009.


Dušan Čaplovič v. r.


Príloha k vyhláške č. 435/2009 Z. z.

VYMEDZENIE hraníc Chráneného vtáčieho územia

Vonkajšia hranica

Vonkajšiu hranicu chráneného vtáčieho územia jednoznačne určuje 45 lomových bodov. Obvodová hranica je vedená v prevažnej miere po vonkajšej obvodovej poľnej ceste štrkoviska.

Zoznam parciel chráneného vtáčieho územia

Katastrálne územie Borčice: 356.

Katastrálne územie Dubnica nad Váhom: 4351/3, 4351/4, 4352/3 – časť, 4455/1, 4455/2, 4455/3.

Katastrálne územie Nemšová: 1065.

Zoznam súradníc lomových bodov hranice chráneného vtáčieho územia

Súradnicový systém: JTSK

Č. boduSúradnice (m)
x y
1.1 196 686,35488 828,94
2.1 196 716,17488 799,81
3.1 196 746,43488 799,07
4.1 196 739,07488 734,26
5.1 196 738,82488 689,92
6.1 196 752,85488 603,21
7.1 196 759,00488 495,52
8.1 196 757,49488 448,17
9.1 196 730,99488 404,95
10.1 196 667,02488 269,80
11.1 196 628,93488 196,85
12.1 196 603,08488 138,47
13.1 196 581,03488 144,59
14.1 196 553,27488 131,20
15.1 196 523,42488 120,16
16.1 196 479,45488 127,81
17.1 196 439,15488 119,17
18.1 196 206,08488 285,27
19.1 196 208,44488 312,13
20.1 196 204,62488 340,58
21.1 196 203,96488 419,33
22.1 196 256,31488 628,86
23.1 196 256,98488 664,96
24.1 196 252,02488 750,50
25.1 196 253,86488 798,08
26.1 196 276,50488 824,93
27.1 196 303,63488 875,27
28.1 196 316,60488 916,11
29.1 196 331,82488 937,57
30.1 196 367,98488 979,57
31.1 196 408,84489 021,38
32.1 196 437,10489 054,08
33.1 196 462,91489 091,68
34.1 196 539,09489 130,47
35.1 196 561,21489 120,74
36.1 196 597,86489 084,02
37.1 196 645,64489 047,45
38.1 196 689,66489 020,69
39.1 196 703,31489 005,00
40.1 196 710,37488 971,15
41.1 196 711,24488 946,32
42.1 196 704,73488 908,73
43.1 196 703,64488 883,47

Poznámky pod čiarou

1) Napríklad zákon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov, zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov, zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.