Opatrenie č. 413/2009 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje percento zvýšenia dôchodkovej dávky v roku 2010

Čiastka 148/2009
Platnosť od 24.10.2009
Účinnosť od 01.01.2010

OBSAH

413

OPATRENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

z 21. októbra 2009,

ktorým sa ustanovuje percento zvýšenia dôchodkovej dávky v roku 2010

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 82 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 449/2008 Z. z. ustanovuje:


§ 1

Dôchodkové dávky v roku 2010 sa zvyšujú o 3,05 %.


§ 2

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2010.


Viera Tomanová v. r.