Nariadenie vlády č. 409/2009 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o sumách vianočného príspevku v roku 2009

Čiastka 148/2009
Platnosť od 24.10.2009
Účinnosť od 31.10.2009

OBSAH

409

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 14. októbra 2009

o sumách vianočného príspevku v roku 2009

Vláda Slovenskej republiky podľa § 1 ods. 8 zákona č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov nariaďuje:


§ 1

(1) Percento priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky vykázanej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za rok 2008 na určenie sumy dôchodku na účely poskytnutia vianočného príspevku v roku 2009 je

a) 20 %,

b) 40 %,

c) 60 %.

(2) Suma dôchodku určená percentom priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky vykázanej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za rok 2008 je

a) podľa odseku 1 písm. a) 144,70 eura,

b) podľa odseku 1 písm. b) 289,30 eura,

c) podľa odseku 1 písm. c) 433,90 eura.

(3) Suma vianočného príspevku v roku 2009 je

a) 66,39 eura, ak suma dôchodku alebo úhrn súm dôchodkov je do 144,70 eura,

b) 58,09 eura, ak suma dôchodku alebo úhrn súm dôchodkov je od 144,80 eura do 289,30 eura,

c) 49,80 eura, ak suma dôchodku alebo úhrn súm dôchodkov je od 289,40 eura do 433,90 eura.


§ 2

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 31. októbra 2009.


Robert Fico v. r.