Nariadenie vlády č. 383/2009 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na rádiové odrušenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel

(v znení č. 279/2013 Z. z.)

Čiastka 138/2009
Platnosť od 02.10.2009 do31.10.2014
Účinnosť od 01.09.2013 do31.10.2014
Zrušený 177/2014 Z. z.

383

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 2. septembra 2009

o technických požiadavkách na rádiové odrušenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nariaďuje:


§ 1

(1) Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na vozidlá kategórie M1, M2, M3, N1, N2, N3, O1, O2, O3 a O41) (ďalej len „vozidlo“) a na komponenty a samostatné technické jednotky určené na montáž do vozidla a upravuje podrobnosti o ich typovom schválení ES vzťahujúcom sa na elektromagnetickú kompatibilitu.

(2) Toto nariadenie vlády ďalej upravuje požiadavky týkajúce sa

a) odolnosti voči vyžarovaným rušeniam, rušeniam prenášaných vedením na funkcie, ktoré súvisia s priamym ovládaním vozidla, s ochranou vodiča, cestujúcich a iných účastníkov premávky na pozemných komunikáciách, a poruchám, ktoré môžu uviesť do omylu vodiča alebo iných účastníkov premávky na pozemných komunikáciách,

b) potláčania nežiaducich vyžarovaných emisií a emisií prenášaných vedením na funkcie, ktoré súvisia s ochranou elektrických alebo elektronických zariadení vo vozidle, okolitých vozidlách alebo v blízkom okolí, a potláčania porúch z príslušenstva, ktoré sa môže dodatočne namontovať do vozidla.

(3) Vozidlo, komponent alebo samostatná technická jednotka, ktorá má udelené typové schválenie ES podľa tohto nariadenia vlády, sa považuje za vozidlo, komponent alebo samostatnú technickú jednotku, ktorá spĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu.2)

§ 2

Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie

a) elektromagnetickou kompatibilitou schopnosť vozidla, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky fungovať vo svojom elektromagnetickom prostredí bez vytvárania neprípustného elektromagnetického rušenia pre iné zariadenia v tomto prostredí,

b) elektromagnetickou poruchou elektromagnetický jav, ktorý môže zhoršovať funkcieschopnosť vozidla, komponentov, samostatných technických jednotiek alebo iného prístroja, zariadenia alebo systému, ktorý je prevádzkovaný v blízkosti vozidla; elektromagnetickou poruchou môže byť elektromagnetický šum, neželaný signál alebo zmena v samotnom prostredí šírenia,

c) elektromagnetickou odolnosťou schopnosť vozidla, komponentov alebo samostatných technických jednotiek fungovať bez zhoršenia prevádzkyschopnosti v prítomnosti elektromagnetických porúch, medzi ktoré patria požadované rádiofrekvenčné signály z rádiových vysielačov alebo vyžarované emisie z iných prístrojov vnútri povoleného pásma, interných alebo externých vo vzťahu k vozidlu,

d) elektromagnetickým prostredím celkový komplex elektromagnetických javov existujúcich na danom mieste,

e) širokopásmovými emisiami emisie, ktoré majú šírku pásma väčšiu, ako je šírka pásma príslušného meracieho prístroja alebo prijímača,

f) úzkopásmovými emisiami emisie, ktoré majú šírku pásma menšiu, ako je šírka pásma príslušného meracieho prístroja alebo prijímača,

g) elektrickým alebo elektronickým systémom elektrické alebo elektronické zariadenie alebo sústava zariadení spolu so združenými elektrickými pripojeniami, ktoré tvoria časť vozidla a sú určené na typové schválenie ES spolu s vozidlom,

h) elektrickou alebo elektronickou podsústavou elektrické alebo elektronické zariadenie alebo sústava zariadení určených ako časť vozidla spolu so združenými elektrickými spojmi a vedením, ktoré vykonáva jednu alebo viac špecializovaných funkcií; elektrická alebo elektronická podsústava môže byť typovo schválená ES na žiadosť výrobcu alebo zástupcu výrobcu ako komponent alebo samostatná technická jednotka,

i) typom elektrickej alebo elektronickej podsústavy vo vzťahu k elektromagnetickej kompatibilite elektrická alebo elektronická podsústava, ktorá sa podstatne nelíši

1. funkciou vykonávanou elektrickou alebo elektronickou podsústavou,

2. všeobecným usporiadaním elektrických alebo elektronických komponentov,

j) typom vozidla vo vzťahu k elektromagnetickej kompatibilite vozidlá, ktoré sa nelíšia v týchto základných znakoch:

1. celkový rozmer a tvar priestoru pre motor,

2. všeobecné usporiadanie elektrických alebo elektronických komponentov a všeobecné usporiadanie elektrickej inštalácie,

3. základný materiál, z ktorého je konštruovaná karoséria alebo obal vozidla; prítomnosť panelov z rôzneho materiálu nemení typ vozidla za predpokladu, že sa základný materiál karosérie nezmenil; takéto zmeny sa musia oznámiť,

k) káblovými zväzkami vozidla napäťové káble, káble zbernicového systému, signálové káble alebo káble aktívnej antény, ktoré inštaluje výrobca vozidla,

l) funkciami súvisiacimi s odolnosťou:

1. funkcie, ktoré majú vplyv na priame ovládanie vozidla, a to

1a. zhoršenie alebo zmena, napríklad motora, prevodovky, bŕzd, zavesenia, aktívneho riadenia, prístrojov obmedzovania rýchlosti,

1b. pôsobenie na pozíciu vodiča, napríklad zmenou polohy sedadla alebo volantu,

1c. vplyv na viditeľnosť vodiča, napríklad stretávacie svetlá, stierače predného skla,

2. funkcie súvisiace s ochranou vodiča, cestujúcich a ostatných účastníkov premávky na pozemných komunikáciách, napríklad systémy airbagov a bezpečnostných pásov,

3. funkcie, ktoré pri poruche môžu uviesť do omylu vodiča alebo iných účastníkov premávky na pozemných komunikáciách, a to

3a. optické poruchy spôsobené nesprávnym fungovaním, napríklad ukazovateľov smeru, brzdových svietidiel, koncového parkovacieho osvetlenia, zadného obrysového svietidla, svetelných pruhov výstražného systému, výstražných indikátorov, svietidiel alebo obrazoviek, ktoré sú spojené s funkciami uvedenými v prvom bode alebo druhom bode, ktoré možno pozorovať v priamom výhľade vodiča,

3b. akustické poruchy spôsobené nesprávnym fungovaním, napríklad alarmu proti krádeži, klaksónu,

4. funkcie súvisiace s funkcionalitou dátových zberníc vozidla, a to zablokovaním prenosu dát v systémoch dátových zberníc vozidla, ktoré sa používajú na prenos dát potrebných na zabezpečenie správneho fungovania iných funkcií súvisiacich s odolnosťou,

5. funkcie, ktoré pri rušení majú vplyv na údaje týkajúce sa výbavy vozidla, napríklad záznamového zariadenia, počítadla prejdenej vzdialenosti,

m) radarovým zariadením krátkeho dosahu pásma 24 GHz zariadenie, ktoré zabezpečuje radarové funkcie vo vozidle na účely zníženia rizika kolízie a iné bezpečnostné aplikácie.

§ 3

Vozidlá, komponenty, samostatné technické jednotky a elektrické alebo elektronické podsústavy musia spĺňať technické požiadavky ustanovené v bodoch 4.3.2, 4.3.3, 5.2, 6, 7.2 až 8 prílohy I a v dodatkoch 1 až 7 prílohy I, v prílohe IV až VI, v prílohe VII a v doplnku I prílohy VII, v prílohe VIII, v prílohe IX a v doplnkoch 1 a 2 prílohy IX a v prílohe X smernice Rady 72/245/EHS z 20. júna 1972 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o rádiovom odrušení zážihových motorov motorových vozidiel v platnom znení (ďalej len „smernica“).

§ 4

(1) Žiadosť o udelenie typového schválenia ES vozidla3) pre typ vozidla vzťahujúceho sa na elektromagnetickú kompatibilitu predkladá výrobca vozidla.

(2) K žiadosti podľa odseku 1 musí byť priložený informačný dokument, ktorý spĺňa požiadavky ustanovené v prílohe II A smernice.

(3) Výrobca vozidla predloží zoznam, v ktorom uvedie všetky príslušné elektrické alebo elektronické systémy alebo podsústavy vozidla, ak je to potrebné tvary karosérie a varianty materiálov karosérie, všeobecné usporiadanie kabeláže, varianty motora, ľavostrannú alebo pravostrannú verziu riadenia a verziu rázvoru; príslušné elektrické alebo elektronické systémy alebo podsústavy vozidla sú tie, ktoré môžu vyžarovať širokopásmové emisie alebo úzkopásmové emisie, alebo tie, ktoré majú vplyv na funkcie vozidla súvisiace s odolnosťou.

(4) Zo zoznamu podľa odseku 3 sa na základe vzájomnej dohody medzi výrobcom a poverenou technickou službou overovania vozidiel (ďalej len „technická služba“) na účely testu vyberie vozidlo predstavujúce typ vozidla, ktorý má byť schválený. Výber vozidla sa zakladá na elektrických alebo elektronických systémoch ponúkaných výrobcom. Zo zoznamu sa môže vybrať ešte jedno alebo viac vozidiel, ak na základe vzájomnej dohody výrobcu a technickej služby sa vo vozidle nachádzajú rôzne elektrické alebo elektronické systémy, ktoré môžu mať významný vplyv na elektromagnetickú kompatibilitu vozidla v porovnaní s prvým vybratým vozidlom.

(5) Výber vozidla podľa odseku 4 je limitovaný kombináciami vozidla s elektrickými alebo elektronickými systémami, ktoré sú určené na skutočnú výrobu.

(6) Výrobca môže doplniť žiadosť podľa odseku 1 protokolom o testoch, ktoré sa už vykonali; takto poskytnuté údaje možno použiť na účely vydania osvedčenia o typovom schválení ES podľa odseku 12.

(7) Ak technická služba zodpovedná za testy typového schválenia ES vykoná testy sama, výrobca predloží vozidlo prestavujúce typ vozidla, ktorý má byť schválený podľa odseku 4.

(8) Výrobca vozidla poskytne

a) vyhlásenie o frekvenčných pásmach, výkonových hladinách a pozíciách antén, inštalačné opatrenia na inštaláciu VF vysielačov, aj keď vozidlo nie je v čase typového schválenia ES vybavené VF vysielačom; to sa vzťahuje na všetky mobilné rádiové služby, ktoré sa používajú vo vozidle,

b) informácie o tom, že takéto vysielacie prístroje nemajú negatívny vplyv na prevádzku vozidla.

(9) Informácie podľa odseku 8 po udelení typového schválenia ES výrobca sprístupní pre verejnosť napríklad na internetovej stránke alebo iným vhodným spôsobom.

(10) Typové schválenie ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúce sa na elektromagnetickú kompatibilitu možno udeliť

a) priamo na základe uplatnenia príslušných častí šiesteho bodu prílohy I smernice; v tomto prípade sa nevyžaduje samostatné testovanie elektrických alebo elektronických systémov alebo podsústav,

b) ak výrobca preukáže, že všetky príslušné elektrické alebo elektronické systémy a podsústavy boli typovo schválené ES podľa tohto nariadenia vlády a boli namontované v súlade s technickými požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády,

c) ak vozidlo nemá žiadne zariadenie typu, ktorý vyžaduje vykonanie testu odolnosti alebo emisií; v tomto prípade sa pre typové schválenie ES nevyžadujú testy.

(11) Typové schválenie ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúce sa na elektromagnetickú kompatibilitu sa udelí,4) ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.

(12) Osvedčenie o typovom schválení ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúcom sa na elektromagnetickú kompatibilitu sa vydá podľa vzoru ustanoveného v prílohe III A smernice.

(13) Technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády sa rovnako vzťahujú na typové schválenie vozidla5) pre typ vozidla vzťahujúce sa na elektromagnetickú kompatibilitu.

§ 5

(1) Žiadosť o udelenie typového schválenia ES komponentu6) pre typ elektrickej alebo elektronickej podsústavy alebo typového schválenia ES samostatnej technickej jednotky6) pre typ elektrickej alebo elektronickej podsústavy predkladá výrobca vozidla alebo výrobca elektrickej alebo elektronickej podsústavy (ďalej len „výrobca“) alebo zástupca výrobcu.

(2) K žiadosti podľa odseku 1 musí byť priložený informačný dokument, ktorý spĺňa požiadavky ustanovené v prílohe II B smernice.

(3) Výrobca alebo jeho zástupca môže doplniť žiadosť podľa odseku 1 protokolom o testoch, ktoré sa už vykonali; takto poskytnuté údaje možno použiť na účely vydania osvedčenia o typovom schválení ES podľa odseku 12.

(4) Ak ide o zariadenie určené na montáž vo vozidle, výrobca alebo jeho zástupca môže doplniť žiadosť vyhlásením výrobcu o zhode podľa osobitného predpisu,7) protokolom zo skúšky elektromagnetickej kompatibility a pokynmi pre používateľa na montáž zariadenia vo vozidle.

(5) Elektrická alebo elektronická podsústava, ktorá je zámerným rádiovým frekvenčným vysielačom a ktorej nebolo udelené typové schválenie ES spolu s typovým schválením ES vozidla, sa musí dodať s pokynmi na montáž.

(6) Ak technická služba zodpovedná za testy typového schválenia ES vykoná testy sama, výrobca alebo jeho zástupca predloží vzorku typu elektrickej alebo elektronickej podsústavy, ktorý má byť schválený; ak je to potrebné po konzultácii s výrobcom, predloží aj možné varianty dispozičného riešenia, počet komponentov alebo počet snímačov. Technická služba môže požiadať o ďalšiu vzorku.

(7) Vzorka podľa odseku 6 musí byť zreteľne a čitateľne označená obchodným názvom alebo značkou výrobcu a označením typu. Ak je to potrebné, uvedú sa aj všetky obmedzenia použitia; takéto obmedzenia musia byť uvedené v informačnom dokumente podľa odseku 2 alebo v osvedčení o typovom schválení ES podľa odseku 12.

(8) Ak ide o elektrickú alebo elektronickú podsústavu, ktorá sa uvádza na trh ako náhradný diel, nevyžaduje sa typové schválenie ES, ak je zreteľne označená ako náhradný diel identifikačným číslom, je identická a vyrobená tým istým výrobcom ako zodpovedajúci náhradný diel výrobcu originálneho zariadenia pre vozidlo, ktoré už má udelené typové schválenie ES.

(9) Ak ide o komponent, ktorý sa uvádza na trh ako zariadenie na dodatočnú výbavu a je určený na montáž do vozidla, nevyžaduje sa typové schválenie ES, ak nemá spojitosť s funkciami súvisiacimi s odolnosťou. V tomto prípade sa musí vydať vyhlásenie o zhode podľa osobitného predpisu,7) pričom súčasťou tohto vyhlásenia musí byť vyjadrenie o tom, že elektrická alebo elektronická podsústava spĺňa limity ustanovené v bodoch 6.5, 6.6, 6.8 a 6.9 prílohy I smernice.

(10) Typové schválenie ES komponentu pre typ elektrickej alebo elektronickej podsústavy možno udeliť pre montáž na ktoromkoľvek type vozidla a typové schválenie ES samostatnej technickej jednotky pre typ elektrickej alebo elektronickej podsústavy možno udeliť do konkrétneho typu vozidla podľa požiadavky výrobcu.

(11) Typové schválenie ES komponentu pre typ elektrickej alebo elektronickej podsústavy alebo typové schválenie ES samostatnej technickej jednotky pre typ elektrickej alebo elektronickej podsústavy sa udelí,8) ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.

(12) Osvedčenie o typovom schválení ES komponentu pre typ elektrickej alebo elektronickej podsústavy alebo osvedčenie o typovom schválení ES samostatnej technickej jednotky pre typ elektrickej alebo elektronickej podsústavy sa vydá podľa vzoru ustanoveného v prílohe III B smernice.

(13) Každému schválenému typu elektrickej alebo elektronickej podsústavy sa pridelí číslo typového schválenia ES.

(14) Každá elektrická alebo elektronická podsústava, zhodná s typom schváleným podľa tohto nariadenia vlády, musí byť označená značkou typového schválenia ES. Značka typového schválenia ES musí byť pripevnená na hlavnú časť elektrickej alebo elektronickej podsústavy, napríklad na elektrickú riadiacu jednotku, a to tak, aby bola zreteľne čitateľná a neodstrániteľná.

(15) Vzor značky typového schválenia ES je ustanovený v doplnku 8 prílohy I smernice.

(16) Ak ide o elektrický alebo elektronický systém zahrnutý v type vozidla, ktorý je typovo schválený ES podľa tohto nariadenia vlády, a o náhradné diely podľa odseku 8, nevyžaduje sa žiadne označenie.

(17) Označenie elektrickej alebo elektronickej podsústavy podľa odseku 14 nemusí byť viditeľné, ak je elektrická alebo elektronická podsústava namontovaná vo vozidle.

(18) Technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády sa rovnako vzťahujú na typové schválenie komponentu9) pre typ elektrickej alebo elektronickej podsústavy alebo na typové schválenie ES samostatnej technickej jednotky9) pre typ elektrickej alebo elektronickej podsústavy.

§ 6

(1) Na účely vyhotovenia osvedčenia o typovom schválení ES podľa § 4 ods. 12 a § 5 ods. 12 možno použiť protokol vypracovaný technickou službou.

(2) Ak sa zmenia alebo doplnia typové schválenia ES udelené podľa tohto nariadenia vlády, postupuje sa podľa osobitného predpisu.10)

(3) Opatrenia na zabezpečenie zhody výroby sa prijímajú podľa osobitného predpisu11) a bodu 7.2 až 7.3.3 prílohy I smernice.

(4) Na účely typového schválenia ES sa nevyžadujú testy rušivých emisií, ak ide o rádiový frekvenčný vysielač, ktorý má vyhlásenie o zhode podľa osobitného predpisu.12)

§ 7

Nemožno odmietnuť ani zakázať

a) uvedenie typu vozidla na trh, jeho evidenciu alebo uvedenie do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách z dôvodov vzťahujúcich sa na elektromagnetickú kompatibilitu, ak sú splnené požiadavky podľa tohto nariadenia vlády,

b) uvedenie komponentu alebo samostatnej technickej jednotky na trh alebo používanie v premávke na pozemných komunikáciách z dôvodov vzťahujúcich sa na elektromagnetickú kompatibilitu, ak sú splnené požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.

§ 8

(1) Žiadosť o udelenie typového schválenia ES vozidla, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky alebo typového schválenia vozidla, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky vzťahujúce sa na elektromagnetickú kompatibilitu sa zamietne, ak nie sú splnené požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.

(2) Osvedčenia o zhode vystavené pre nové vozidlá strácajú platnosť, ak nie sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády, pričom tieto vozidlá nemožno uvádzať na trh, do evidencie alebo do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách.

(3) Nemožno povoliť uvedenie na trh alebo do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách komponentov alebo samostatných technických jednotiek z dôvodov týkajúcich sa elektromagnetickej kompatibility, ak nie sú splnené požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.

(4) Od 1. júla 2013 nemožno povoliť uvedenie na trh vozidiel, ktoré sú vybavené radarovým zariadením krátkeho dosahu v pásme 24 GHz, ich evidenciu alebo uvedenie do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách.

§ 9

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.


§ 10

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 402/2006 Z. z. o technických požiadavkách na rádiové odrušenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 174/2007 Z. z.

§ 11

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 2. októbra 2009.


Robert Fico v. r.


Príloha k nariadeniu vlády č. 383/2009 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

1. Smernica Rady 72/245/EHS z 20. júna 1972 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o rádiovom odrušení zážihových motorov motorových vozidiel (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 1.) v znení smernice Komisie 89/491/EHS zo 17. júla 1989 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 10.), smernice Komisie 95/54/ES z 31. októbra 1995 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 15.), Aktu o podmienkach pristúpenia Slovenskej republiky pripojeného k Zmluve o pristúpení k Európskej únii (Ú. v. EÚ L 236, 23. 9. 2006), smernice Komisie 2004/104/ES zo 14. októbra 2004 (Ú. v. EÚ L 337, 13. 11. 2004), smernice Komisie 2005/49/ES z 25. júla 2005 (Ú. v. EÚ L 194, 26. 7. 2005), smernice Komisie 2005/83/ES z 23. novembra 2005 (Ú. v. EÚ L 305, 24. 11. 2005), smernice Komisie 2006/28/ES zo 6. marca 2006 (Ú. v. EÚ L 65, 7. 3. 2006), smernice Rady 2006/96/ES z 20. novembra 2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006) a smernice Komisie 2009/19/ES z 12. marca 2009 (Ú. v. EÚ L 70, 14. 3. 2009).

2. Smernica Rady 2013/15/EÚ z 13. mája 2013, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Chorvátskej republiky upravujú určité smernice v oblasti voľného pohybu tovaru (Ú. v. EÚ L 158, 10. 6. 2013).

Poznámky pod čiarou

1) Príloha č. 1 k zákonu č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 8/2009 Z. z.

2) § 3 písm. a) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá.

3) § 5 ods. 9 a 20, § 6 ods. 6 a 10 a § 7 ods. 7 a 13 zákona č. 725/2004 Z. z.

4) § 5 ods. 11 a 20, § 6 ods. 7 a 10 a § 7 ods. 9 a 13 zákona č. 725/2004 Z. z.

5) § 5 ods. 5 a 20, § 6 ods. 5 a 10 a § 7 ods. 6 a 13 zákona č. 725/2004 Z. z.

6) § 8 ods. 8 a 17 zákona č. 725/2004 Z. z.

7) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 443/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na rádiové zariadenia a koncové telekomunikačné zariadenia.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 194/2005 Z. z. o elektromagnetickej kompatibilite v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 318/2007 Z. z.

8) § 8 ods. 10 a 17 zákona č. 725/2004 Z. z.

9) § 8 ods. 5 a 17 zákona č. 725/2004 Z. z.

10) § 17 až 20 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z.

11) § 13 až 16 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z.

12) § 13 zákona č. 264/1999 Z. z.o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.