Oznámenie č. 375/2009 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti Dodatku č. 2 ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa

Čiastka 134/2009
Platnosť od 01.10.2009
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. októbra 2009.

375

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vydalo podľa § 7 ods. 1 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení zákona č. 328/2007 Z. z.

výnos z 25. septembra 2009 č. 20626/2009-II/1 o rozšírení záväznosti Dodatku č. 2 ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa.

Vo výnose sa ustanovuje, že Dodatok č. 2 z 13. mája 2009 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2008 – 2009 z 13. marca 2008 uzavretej medzi Odborovým zväzom KOVO a Zväzom strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky je záväzný aj pre zamestnávateľov uvedených v prílohe k tomuto výnosu.

Výnos nadobúda účinnosť 1. októbra 2009.

Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, v Odborovom zväze KOVO a vo Zväze strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky.