Vyhláška č. 368/2009 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje rozsah odbornej prípravy a požadovaných vedomostí na skúšku odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike, podrobnosti o zriaďovaní a činnosti skúšobných komisií a obsah osvedčenia o odbornej spôsobilosti

Čiastka 132/2009
Platnosť od 29.09.2009 do31.08.2012
Účinnosť od 01.10.2009 do31.08.2012
Zrušený 251/2012 Z. z.

368

VYHLÁŠKA

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

zo 17. septembra 2009,

ktorou sa ustanovuje rozsah odbornej prípravy a požadovaných vedomostí na skúšku odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike, podrobnosti o zriaďovaní a činnosti skúšobných komisií a obsah osvedčenia o odbornej spôsobilosti

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 4a ods. 6 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2009 Z. z. ustanovuje:


§ 1

Predmet úpravy

Táto vyhláška upravuje

a) rozsah odbornej prípravy a požadovaných vedomostí na skúšku odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike (ďalej len „skúška“),

b) podrobnosti o zriaďovaní a činnosti skúšobných komisií,

c) obsah osvedčenia o odbornej spôsobilosti.

§ 2

Odborná príprava a požadované vedomosti na skúšku

(1) Odborná príprava je zameraná na získanie

a) vedomostí o právnych predpisoch upravujúcich podnikanie v energetike1) a

b) odborných vedomostí z oblasti energetiky; ak sa odborná spôsobilosť týka výroby elektriny z jadrového paliva, rozsah odbornej prípravy je zameraný na získanie vedomostí o právnych predpisoch upravujúcich mierové využívanie jadrovej energie,2) právne záväzných aktoch Európskych spoločenstiev a Európskej únie a medzinárodných zmluvách, ktorými je Slovenská republika viazaná, vzťahujúcich sa na mierové využívanie jadrovej energie3) a prevádzkovanie jadrového zariadenia.4)

(2) Uchádzač o vykonanie skúšky (ďalej len „uchádzač“), ktorý spĺňa podmienky uvedené v § 4a ods. 2 zákona, preukazuje požadované vedomosti vykonaním skúšky pred skúšobnou komisiou.

§ 3

Zriadenie a činnosť skúšobnej komisie

(1) Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) zriadi skúšobnú komisiu na vykonanie skúšky. Skúšobná komisia má najmenej sedem členov a je zložená z predsedu, podpredsedu a členov.

(2) Členmi skúšobnej komisie sú zamestnanci ministerstva, organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva, iných ústredných orgánov štátnej správy, zástupcovia profesijných zväzov a združení z oblasti energetiky a ochrany životného prostredia. Činnosť skúšobnej komisie riadi predseda, ktorý je zamestnancom ministerstva.

(3) Podpredsedu a členov skúšobnej komisie vymenúva a odvoláva ministerstvo na základe návrhu predsedu skúšobnej komisie.

(4) Predseda skúšobnej komisie

a) navrhuje členov skúšobnej komisie,

b) zvoláva skúšobnú komisiu,

c) riadi priebeh skúšky,

d) zabezpečuje vyhotovenie zápisnice z priebehu skúšky (ďalej len „zápisnica“),

e) podpisuje osvedčenie o odbornej spôsobilosti.

(5) V rozsahu podľa odseku 4 písm. c) a d) môže predsedu skúšobnej komisie zastúpiť podpredseda skúšobnej komisie.

(6) Skúšobná komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov skúšobnej komisie.

(7) Členstvo v skúšobnej komisii je čestné.

§ 4

Skúška

(1) Termíny skúšok a okruhy skúšobných otázok na získanie odbornej spôsobilosti určuje a zverejňuje na internetovej stránke ministerstva a na internetovej stránke Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (ďalej len „agentúra“) a v informačných materiáloch ministerstvo a agentúra.

(2) Uchádzač doručí agentúre písomnú žiadosť o vykonanie skúšky (ďalej len „žiadosť“) najmenej sedem dní pred určeným termínom skúšky. Vzor žiadosti je uvedený v prílohe č. 1.

(3) Skúška pozostáva z písomného testu a ústnej časti, ktoré sa vykonajú spravidla v jeden deň.

(4) Rozsah písomného testu je 30 otázok. Písomný test trvá najviac 45 minút. Písomný test vyhodnocuje a výsledok hodnotenia zapíše do zápisnice člen skúšobnej komisie, ktorého určí predseda skúšobnej komisie. Uchádzač je hodnotený výsledkom

a) „vyhovel“, ak v písomnom teste dosiahol 70 % a viac správnych odpovedí,

b) „nevyhovel“, ak v písomnom teste dosiahol menej ako 70 % správnych odpovedí.

(5) Po vyhodnotení písomného testu predseda skúšobnej komisie uchádzačovi oznámi výsledok ústne.

(6) Po úspešnom vykonaní písomného testu uchádzač vykoná pred skúšobnou komisiou ústnu časť skúšky, ktorá pozostáva z odpovede na tri vyžrebované otázky. Ústna časť skúšky trvá najviac 30 minút a koná sa za účasti nadpolovičnej väčšiny členov skúšobnej komisie. Každý prítomný člen skúšobnej komisie vyhodnotí uchádzača výsledkom „vyhovel“ alebo „nevyhovel“. Uchádzač úspešne vykonal skúšku, ak bol väčšinou prítomných členov skúšobnej komisie hodnotený výsledkom „vyhovel“. V prípade rovnosti hlasov sa hlas predsedu skúšobnej komisie považuje za rozhodujúci. Predseda skúšobnej komisie zapíše výsledok hodnotenia do zápisnice a oznámi ho uchádzačovi. Zápisnica slúži ako podklad na vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti.

(7) Ak uchádzač úspešne vykonal skúšku odbornej spôsobilosti, zašle mu predseda skúšobnej komisie osvedčenie o odbornej spôsobilosti do 15 dní odo dňa vykonania skúšky.

(8) Ak uchádzač v skúške nevyhovel, má možnosť požiadať o vykonanie opravnej skúšky v termíne najneskôr do 12 mesiacov odo dňa neúspešného vykonania skúšky.

(9) V prípade, že sa opravná skúška vykoná v lehote uvedenej v odseku 8 a uchádzač v čase neúspešného vykonania skúšky splnil požiadavky písomného testu podľa odseku 4 písm. a) počas vykonávania opravnej skúšky, písomný test nemusí vykonať.

§ 5

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti

(1) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti sa vydáva na vodotlačovom tlačive so štátnym znakom, s názvom ministerstva a obsahuje

a) názov osvedčenia v znení

1. „Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – výroba, prenos, distribúcia a dodávka elektriny“,

2. „Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike podľa § 4 ods. 1 písm. b) zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – výroba, preprava, distribúcia, uskladňovanie a dodávka plynu“,

3. „Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike podľa § 4 ods. 1 písm. c) zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – prevádzkovanie potrubí na prepravu pohonných látok alebo ropy“,

4. „Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike podľa § 4 ods. 1 písm. d) zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – prevádzkovanie zariadenia na plnenie tlakových nádob“ alebo

5. „Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike podľa § 4 ods. 1 písm. e) zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – prevádzkovanie zariadenia na rozvod skvapalneného plynného uhľovodíka“,

b) číslo osvedčenia,

c) meno a priezvisko osoby, ktorej sa osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydáva,

d) názov, sídlo a identifikačné číslo zamestnávateľa,

e) miesto a dátum vydania osvedčenia o odbornej spôsobilosti,

f) meno, priezvisko a podpis predsedu skúšobnej komisie,

g) odtlačok úradnej pečiatky.

(2) Vzor osvedčenia o odbornej spôsobilosti je uvedený v prílohe č. 2.

(3) V prípade straty, znehodnotenia alebo odcudzenia osvedčenia o odbornej spôsobilosti ministerstvo na požiadanie vydá za poplatok5) duplikát osvedčenia o odbornej spôsobilosti.


§ 6

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 2009.


Ľubomír Jahnátek v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 368/2009 Z. z.

Obrázok 01

Príloha č. 2 k vyhláške č. 368/2009 Z. z.

Obrázok 02

Poznámky pod čiarou

1) Napríklad zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 476/2008 Z. z. o efektívnosti pri používaní energie (zákon o energetickej efektívnosti) a o zmene a doplnení zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 17/2007 Z. z.

2) Napríklad zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 50/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na jadrovú bezpečnosť jadrových zariadení pri ich umiestňovaní, projektovaní, výstavbe, uvádzaní do prevádzky, prevádzke, vyraďovaní a pri uzatvorení úložiska, ako aj kritériá pre kategorizáciu vybraných zariadení do bezpečnostných tried.

3) Dohovor o včasnom oznamovaní jadrovej havárie (oznámenie č. 327/2001 Z. z.).
Rozhodnutie Rady 87/600/Euratom zo dňa 14. decembra 1987 o opatreniach Spoločenstva pre včasnú výmenu informácií v prípade radiačnej mimoriadnej situácie (Ú. v. ES L 371, 30. 12. 1987).
Zmluva o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu.
Nariadenie Komisie (Euratom) č. 302/2005 z 8. februára 2005 o uplatňovaní systému záruk Euratomu (Ú. v. EÚ L 54, 28. 2. 2005).

4) § 2 písm. f) bod 1. zákona č. 541/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

5) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.