Vyhláška č. 366/2009 Z. z.Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách o preukázaní technických predpokladov na podnikanie v energetike

Čiastka 131/2009
Platnosť od 25.09.2009 do31.08.2012
Účinnosť od 01.10.2009 do31.08.2012
Zrušený 251/2012 Z. z.

OBSAH

366

VYHLÁŠKA

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

zo 17. septembra 2009,

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách o preukázaní technických predpokladov na podnikanie v energetike

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 6 ods. 9 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2009 Z. z. ustanovuje:


§ 1

(1) Technické predpoklady na vykonávanie činností, na ktoré žiada fyzická osoba alebo právnická osoba povolenie na podnikanie v energetike okrem dodávky elektriny alebo dodávky plynu, sa preukazujú úradne osvedčenou kópiou dokladu o vlastníckom vzťahu alebo nájomnom vzťahu k technologickej časti zariadenia na výrobu, prenos a distribúciu elektriny alebo na výrobu, prepravu, distribúciu a uskladňovanie plynu, alebo na prepravu pohonných látok alebo ropy, alebo na plnenie tlakových nádob, alebo na rozvod skvapalneného plynného uhľovodíka a vyznačia sa do mapy vymedzeného územia v dvoch vyhotoveniach.

(2) K žiadosti o vydanie povolenia na prenos elektriny sa prikladá okrem dokladu podľa odseku 1 aj kópia zmluvy o zabezpečení regulačnej elektriny dodávateľom regulačnej elektriny podľa merania elektroenergetického dispečingu prenosovej sústavy, ktorou sa preukazujú technické predpoklady potrebné na vyrovnanie odchýlky sústavy na vymedzenom území.


§ 2

Zrušuje sa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 375/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na preukázanie technických predpokladov na podnikanie v energetike, požiadavkách na vzdelanie a na odbornú spôsobilosť, ako aj spôsob ich preukázania.

§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 2009.


Jozef Holjenčík v. r.