Oznámenie č. 361/2009 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o zmene Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností

Čiastka 130/2009
Platnosť od 18.09.2009
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudne platnosť 1. októbra 2009 v súlade s článkom II ods. 2.

361

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 25. júna 2008 bola v Brunovciach podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o zmene Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností (oznámenie č. 488/2005 Z. z.).

Dohoda nadobudne platnosť 1. októbra 2009 v súlade s článkom II ods. 2.

Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky a Národnom bezpečnostnom úrade.