Opatrenie č. 360/2009 Z. z.Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2010

Čiastka 130/2009
Platnosť od 18.09.2009
Účinnosť od 01.01.2010

OBSAH

360

OPATRENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 9. septembra 2009

o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2010

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 10 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov ustanovuje:


§ 1

Výška štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2010 je 12,5 % z ročného vkladu, najviac v sume 66,39 eura.


§ 2

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2010.


Ján Počiatek v. r.