Nariadenie vlády č. 348/2009 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 340/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 589/2008 Z. z.

Čiastka 122/2009
Platnosť od 29.08.2009 do14.11.2013
Účinnosť od 01.09.2009 do14.11.2013
Zrušený 349/2013 Z. z.

OBSAH

348

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 19. augusta 2009,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 340/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 589/2008 Z. z.

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 340/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 589/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 3 sa slová „troch mesiacov“ nahrádzajú slovami „siedmich mesiacov“.

2. Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:

8) Nariadenie Komisie (ES) č. 436/2009 z 26. mája 2009 o podrobných pravidlách uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008, pokiaľ ide o vinohradnícky register, povinné nahlasovanie a zhromažďovanie informácií na účely monitorovania trhu, sprievodné doklady na prepravu výrobkov a evidenciu, ktorú treba viesť v sektore vinohradníctva a vinárstva (Ú. v. EÚ L 128, 27. 5. 2009).“.

3. V § 5 ods. 5 sa slová „troch mesiacov“ nahrádzajú slovami „siedmich mesiacov“.

4. V § 11 ods. 2 písm. g) sa na konci pripájajú tieto slová: „na ktorom je vysadený vinohrad,“.

5. Poznámka pod čiarou k odkazu 18 znie:

18) Hlava II čl. 4 až 6 a 23 až 24 nariadenia Rady (ES) č. 73/2009 z 19. januára 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1782/2003 (Ú. v. EÚ L 30, 31. 1. 2009).“.

6. V § 15 ods. 2 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „v danom kalendárnom roku“.

7. V § 15 sa odsek 2 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

f) vyhlásenie žiadateľa, že mu v danom kalendárnom roku nebola poskytnutá dotácia na platby poistného podľa osobitného predpisu.19a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 19a znie:

19a) § 16 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 369/2007 Z. z. o niektorých podporných opatreniach v pôdohospodárstve v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 159/2008 Z. z.“.

8. V § 18 ods. 1 sa vypúšťajú slová „(ďalej len „podpora na investície“)“.

9. V § 18 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

(2) Podporu na investície možno poskytnúť iba na tieto opatrenia:

a) investície na zavedenie a dodržiavanie potravinových štandardov a výrobných štandardov,

b) nákup vnútorného vybavenia predajných a prezentačných priestorov v rámci výrobného podniku,

c) zavedenie označovania vinárskych produktov a podporných marketingových prvkov pre vinárske produkty s chráneným označením.19b)“.

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

Poznámka pod čiarou k odkazu 19b znie:

19b) Čl. 34 nariadenia (ES) č. 479/2008 (Ú. v. EÚ L 148, 6. 6. 2008).“.

10. V § 18 ods. 4 sa slová „troch mesiacov“ nahrádzajú slovami „siedmich mesiacov“.

11. V § 19 ods. 1 sa slová „15. augusta“ nahrádzajú slovami „15. októbra“.

12. V prílohe č. 1 tabuľka znie:

„P. č.OpatreniePodpora v eurách/haStraty
z príjmu
v eurách/ha
Bratislavský
kraj
Ostatné
kraje
1.Zmena odrôd10 50015 000550
2.Zmena počtu krov11 00016 500550
3.Podsadba0,9/štep1,0/štep
4.Presun vinohradu13 000 18 500550
5.Vyklčovanie2 0003 000– “.

13. V prílohe č. 2 sa vypúšťajú body 1 a 2.

Doterajšie body 3 a 4 sa označujú ako body 1 a 2.

14. V prílohe č. 2 sa pripájajú body 3 a 4, ktoré znejú:

3. Nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 z 19. januára 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1782/2003 (Ú. v. EÚ L 30, 31. 1. 2009).

4. Nariadenie Komisie (ES) č. 436/2009 z 26. mája 2009 o podrobných pravidlách uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008, pokiaľ ide o vinohradnícky register, povinné nahlasovanie a zhromažďovanie informácií na účely monitorovania trhu, sprievodné doklady na prepravu výrobkov a evidenciu, ktorú treba viesť v sektore vinohradníctva a vinárstva (Ú. v. EÚ L 128, 27. 5. 2009).“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. septembra 2009.


Robert Fico v. r.-