Zákon č. 345/2009 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 122/2009
Platnosť od 29.08.2009
Účinnosť od 01.09.2009

OBSAH

345

ZÁKON

z 19. júna 2009,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 350/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 662/2007 Z. z., zákona č. 489/2008 Z. z. a zákona č. 192/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 6 ods. 4 sa pred slová „§ 27 ods. 1,“ vkladajú slová „§ 6b,“.

2. V § 6 ods. 5 písm. a) sa za slová „uvedených v“ vkladajú slová „§ 6b,“.

3. Za § 6a sa vkladajú § 6b a 6c, ktoré vrátane nadpisov znejú:

㤠6b

Informovaný súhlas pri umelom prerušení tehotenstva

(1) Podmienkou vykonania umelého prerušenia tehotenstva je písomný informovaný súhlas po predchádzajúcom poučení. Takýto informovaný súhlas musí obsahovať dátum jeho udelenia a podpis ženy žiadajúcej o umelé prerušenie tehotenstva alebo jej zákonného zástupcu.

(2) Poučenie predchádzajúce informovanému súhlasu sa musí poskytnúť spôsobom ustanoveným v § 6 ods. 2 a musí zahŕňať informácie o

a) účele, povahe, priebehu a následkoch umelého prerušenia tehotenstva,

b) fyzických a psychických rizikách umelého prerušenia tehotenstva,

c) aktuálnom vývojovom štádiu embrya alebo plodu, ktorého vývoj má byť ukončený, a o jej oprávnení získať záznam zo sonografického vyšetrenia,

d) alternatívach k umelému prerušeniu tehotenstva, najmä o možnosti

1. utajenia jej osoby v súvislosti s pôrodom (§ 11 ods. 10),6a)

2. osvojenia dieťaťa po narodení,6b)

3. finančnej, materiálnej alebo psychologickej pomoci v tehotenstve, poskytovanej občianskymi združeniami, neziskovými organizáciami, nadáciami, cirkvami a náboženskými spoločnosťami.

(3) Ak ide o umelé prerušenie tehotenstva podľa osobitného predpisu,6c) môže sa toto umelé prerušenie tehotenstva vykonať najskôr po uplynutí lehoty 48 hodín od odoslania hlásenia o poskytnutí informácií podľa odseku 2; v takomto prípade je lekár povinný poskytnúť žene informácie v rozsahu podľa odseku 2 a odovzdať jej ich aj v písomnej podobe, vrátane zoznamu občianskych združení, neziskových organizácií, nadácií, cirkví a náboženských spoločností, ktoré poskytujú ženám finančnú, materiálnu a psychologickú pomoc v tehotenstve.

(4) V prípade, ak ide o neplnoletú osobu, je podmienkou vykonania umelého prerušenia tehotenstva okrem písomného informovaného súhlasu uvedeného v odseku 1 aj písomný informovaný súhlas zákonného zástupcu neplnoletej osoby po predchádzajúcom poučení. Takýto informovaný súhlas musí obsahovať dátum jeho udelenia a podpis zákonného zástupcu.

§ 6c

Splnomocnenie

(1) Ministerstvo zdravotníctva vydá všeobecne záväzný právny predpis, ktorým

a) ustanoví podrobnosti o informáciách poskytovaných žene podľa § 6b ods. 2 a vzor písomných informácií podľa § 6b ods. 3,

b) ustanoví podrobnosti hlásenia o poskytnutí informácií podľa 6b ods. 3,

c) určí organizáciu zriadenú ministerstvom zdravotníctva zodpovednú za prijímanie a vyhodnocovanie hlásenia o poskytnutí informácií podľa § 6b ods. 3 a za kontrolu dodržiavania lehoty stanovenej v zákone medzi poskytnutím informácií a vykonaním umelého prerušenia tehotenstva podľa § 6b ods. 3.

(2) Ministerstvo zdravotníctva zverejní na svojej internetovej stránke zoznam občianskych združení, neziskových organizácií, nadácií, cirkví a náboženských spoločností, ktoré poskytujú ženám finančnú, materiálnu a psychologickú pomoc v tehotenstve. Zoznam podľa prvej vety ministerstvo aktualizuje najmenej raz za kalendárny štvrťrok. Podrobnosti a podmienky zverejnenia v zozname podľa prvej vety ustanoví ministerstvo zdravotníctva všeobecne záväzným právnym predpisom.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 6a, 6b a 6c znejú:

6a) § 13 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.

6b) § 102 ods. 1 písm. b) zákona č. 36/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov. § 180a ods. 1, § 180a ods. 6 a § 181 ods. 5 Občianskeho súdneho poriadku.

6c) § 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva v znení zákona č. 419/1991 Zb.“.

4. V prílohe č. 2 sa za bod 5 vkladá bod 5a, ktorý znie:

5a. Názov zisťovania: Hlásenie o poskytnutí informácií o umelom prerušení tehotenstva

a) Zoznam osobných údajov
Rodné číslo ženy, kód obce trvalého bydliska v Slovenskej republike, rodinný stav, vek plodu.

b) Účel ich spracúvania
Účelom štatistického zisťovania a spracúvania je získať informácie o včasnom poskytnutí komplexných informácií o umelom prerušení tehotenstva (UPT) vrátane umelého prerušenia tehotenstva zo zdravotných dôvodov. Spracované údaje sa využijú na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva, na demografickú štatistiku a kontrolu.

c) Podmienky ich získavania
Vymedzenie spravodajských jednotiek: zdravotnícke zariadenia – gynekologické oddelenia, gynekologicko-pôrodnícke oddelenia.
Periodicita: v deň poskytnutia informácií o umelom prerušení tehotenstva.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Získavanie osobných údajov: v tlačovom formulári alebo v elektronickej forme.

d) Okruh dotknutých osôb
Ženy, ktorým má byť vykonané UPT, vrátane žien ktoré požiadali o UPT.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2009.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.