Nariadenie vlády č. 339/2009 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 341/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory za trvalé ukončenie výsadby vinohradov

Čiastka 120/2009
Platnosť od 28.08.2009
Účinnosť od 01.09.2009

OBSAH

339

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 19. augusta 2009,

ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 341/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory za trvalé ukončenie výsadby vinohradov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 341/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory za trvalé ukončenie výsadby vinohradov sa mení takto:

1. Poznámky pod čiarou k odkazom 2, 4, 7 a 9 znejú:

2) Čl. 85q nariadenia Rady (ES) č. 491/2009 z 25. mája 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1234/2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (Ú. v. EÚ L 154, 17. 6. 2009).

4) Čl. 8 a 9 nariadenia Komisie (ES) č. 436/2009 z 26. mája 2009 o podrobných pravidlách uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008, pokiaľ ide o vinohradnícky register, povinné nahlasovanie a zhromažďovanie informácií na účely monitorovania trhu, sprievodné doklady na prepravu výrobkov a evidenciu, ktorú treba viesť v sektore vinohradníctva a vinárstva (Ú. v. EÚ L 128, 27. 5. 2009).

7) Čl. 85i bod 1 nariadenia (ES) č. 491/2009.

9) Čl. 85u bod 5 nariadenia (ES) č. 491/2009.“.

2. V § 3 ods. 3 písm. a) sa slová „všetky vinohradnícke plochy v užívaní žiadateľa,“ nahrádzajú slovami „vinohradnícke plochy, ktoré majú byť predmetom ukončenia výsadby,“.

3. V § 3 ods. 3 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmená c) až j) sa označujú ako písmená b) až i).

4. V § 3 ods. 3 písm. f) sa slovo „pozemku“ nahrádza slovom „viniča“.

5. V § 3 ods. 3 sa vypúšťa písmeno g).

Doterajšie písmená h) a i) sa označujú ako písmená g) a h).

6. Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:

8) Hlava II čl. 4 až 6 a 23 a 24 nariadenia Rady (ES) č. 73/2009 z 19. januára 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1782/2003 (Ú. v. EÚ L 30, 31. 1. 2009).“.

7. V § 4 ods. 5 sa slová „v odseku 3“ nahrádzajú slovami „v odseku 4“.

8. V § 6 sa slová „prílohe č. 2“ nahrádzajú slovami „osobitnom predpise11)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:

11) Príloha XV nariadenia (ES) č. 555/2008 v platnom znení.“.

9. Príloha č. 2 sa vypúšťa.

10. Príloha č. 3 znie:

„Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 341/2008 Z. z.

ZOZNAM VYKONÁVANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

1. Nariadenie Komisie (ES) č. 555/2008 z 27. júna 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008 o spoločnej organizácii trhu s vínom, pokiaľ ide o podporné programy, obchod s tretími krajinami, výrobný potenciál a kontrolu vo vinárskom sektore (Ú. v. EÚ L 170, 30. 6. 2008) v znení nariadenia Komisie (ES) č. 42/2009 z 20. januára 2009 (Ú. v. EÚ L 16, 21. 1. 2009).

2. Nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 z 19. januára 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1782/2003 (Ú. v. EÚ L 30, 31. 1. 2009).

3. Nariadenie Komisie (ES) č. 436/2009 z 26. mája 2009 o podrobných pravidlách uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008, pokiaľ ide o vinohradnícky register, povinné nahlasovanie a zhromažďovanie informácií na účely monitorovania trhu, sprievodné doklady na prepravu výrobkov a evidenciu, ktorú treba viesť v sektore vinohradníctva a vinárstva (Ú. v. EÚ L 128, 27. 5. 2009).

4. Nariadenie Rady (ES) č. 491/2009 z 25. mája 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1234/2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (Ú. v. EÚ L 154, 17. 6. 2009).“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. septembra 2009.


Robert Fico v. r.