Vyhláška č. 319/2009 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o poplatkoch pre emitenta cenného papiera a o spôsobe ich úhrady dôchodkovou správcovskou spoločnosťou

Čiastka 114/2009
Platnosť od 06.08.2009 do31.05.2012
Účinnosť od 15.08.2009 do31.05.2012
Zrušený 154/2012 Z. z.

319

VYHLÁŠKA

Národnej banky Slovenska

z 28. júla 2009

o poplatkoch pre emitenta cenného papiera a o spôsobe ich úhrady dôchodkovou správcovskou spoločnosťou

Národná banka Slovenska podľa § 81 ods. 8 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 449/2008 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Na účely tejto vyhlášky sa rozumie

a) cenným papierom podielový list otvoreného podielového fondu,1) cenný papier zahraničného subjektu kolektívneho investovania,1) cenný papier iného zahraničného subjektu kolektívneho investovania2) a cenný papier, ktorého hodnota je naviazaná na hodnotu finančných indexov alebo iných finančných indexov,3)

b) majetkom v správe emitenta majetok v podielovom fonde, zahraničnom subjekte kolektívneho investovania, inom zahraničnom subjekte kolektívneho investovania a podkladové aktíva naviazané na finančný index alebo iný finančný index,

c) poplatkom spojeným s vydaním cenného papiera poplatok určený emitentom pri nákupe cenného papiera percentuálnou sadzbou z hodnoty cenného papiera alebo pevnou sumou, ak je príjmom emitenta tohto cenného papiera,

d) poplatkom spojeným s vyplatením cenného papiera poplatok určený emitentom pri predložení cenného papiera na vyplatenie percentuálnou sadzbou z hodnoty cenného papiera alebo pevnou sumou, a to aj formou zrážky z hodnoty cenného papiera, ak je príjmom emitenta tohto cenného papiera,

e) poplatkom spojeným so správou cenného papiera náklady emitenta cenného papiera, ktoré znižujú hodnotu majetku v správe emitenta, s výnimkou nákladov, ktoré podľa štatútu, prospektu alebo iného obdobného dokumentu znáša priamo emitent cenného papiera, a poplatky emitentovi cenného papiera formou dividend z majetku v správe emitenta s výnimkou dividend reinvestovaných do majetku v správe emitenta,

f) správou o hospodárení pravidelne vydávaný dokument, ktorý obsahuje informácie o hospodárení s majetkom v podielovom fonde, zahraničnom subjekte kolektívneho investovania a v inom zahraničnom subjekte kolektívneho investovania a s podkladovými aktívami naviazanými na finančný index alebo iný finančný index.

§ 2

Poplatok spojený s vydaním cenného papiera uvedený v štatúte, prospekte alebo inom obdobnom dokumente, emisných podmienkach, zmluve o kúpe cenného papiera alebo vo všeobecne uznávanom informačnom systéme uverejňujúcom oficiálne trhové ceny finančných nástrojov (ďalej len „informačný systém“) sa prevedie z majetku dôchodkovej správcovskej spoločnosti na bežný účet dôchodkového fondu vedený u depozitára najneskôr do troch pracovných dní odo dňa, ku ktorému došlo k dodaniu cenného papiera.

§ 3

Poplatok spojený s vyplatením cenného papiera uvedený v štatúte, prospekte alebo inom obdobnom dokumente alebo v informačnom systéme sa prevedie z majetku dôchodkovej správcovskej spoločnosti na bežný účet dôchodkového fondu vedený u depozitára najneskôr do troch pracovných dní odo dňa, ku ktorému došlo k vyplateniu cenného papiera.

§ 4

(1) Pri nákupe cenného papiera od emitenta alebo na regulovanom trhu4) sa ku dňu uzatvorenia obchodu vypočíta predpokladaná výška poplatku spojeného so správou cenného papiera na základe informácií uvedených v štatúte, prospekte alebo inom obdobnom dokumente, zmluve o kúpe cenného papiera, emisných podmienkach alebo na základe informácií uverejnených v informačnom systéme. Pri určení výšky tohto poplatku sa prihliada aj na počet cenných papierov nadobúdaných do majetku v dôchodkovom fonde.

(2) Po zverejnení správy o hospodárení sa vypočíta skutočná výška poplatku spojeného so správou cenného papiera na základe údajov uvedených v tejto správe.

§ 5

(1) Suma zodpovedajúca výške poplatku podľa § 5 ods. 2 sa uhradí na bežný účet dôchodkového fondu vedený u depozitára najneskôr do siedmich pracovných dní odo dňa, v ktorom sa prvýkrát zverejnila správa o hospodárení.

(2) Ak dôchodková správcovská spoločnosť cenný papier predá v období do prvého zverejnenia správy o hospodárení alebo ak sa cenný papier nachádzal v majetku v dôchodkovom fonde v období kratšom, ako je obdobie, za ktoré sa zostavuje správa o hospodárení, uhradí sa na bežný účet dôchodkového fondu vedený u depozitára suma podľa § 5 ods. 2 zodpovedajúca počtu dní, počas ktorých sa cenný papier v majetku v dôchodkovom fonde skutočne nachádzal.


§ 6

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. augusta 2009.


v z. Viliam Ostrožlík v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 81 ods. 1 písm. c) zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 449/2008 Z. z.

2) § 81 ods. 1 písm. d) zákona č. 43/2004 Z. z. v znení zákona č. 449/2008 Z. z.

3) § 81 ods. 3 písm. b) zákona č. 43/2004 Z. z. v znení zákona č. 449/2008 Z. z.

4) § 81 ods. 1 písm. a) zákona č. 43/2004 Z. z. v znení zákona č. 449/2008 Z. z.